ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2021 ГОДИНА

29.01.2021 18:00

Кметът на Община Дулово д-р Юксел Ахмед, на основаниечл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 25, ал. 6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово, кани неприсъствено жителите на община Дулово, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички заинтересовани лица на

Публично обсъждане на проект на Бюджет 2021 г.

 

Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021година до 30.04.2021 година, съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2021 година на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 година, да се изпращат на електронната поща на Община Дулово

dulovokmet@ abv.bg, както и в деловодството на общината по приложен формуляр/анкета/, с коректно попълнени всички реквизити, най-късно до края на работния ден на 08.02.2021 год.

 

Материалите и формуляр Приложение № 1а за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Дулово:https://dulovo.bg

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

Прикачени файлове