Данъчна кампания 2021

02.02.2021 13:15

Данъчната кампания  за подаване на данъчни декларации за доходите на физически лица  за отчетната 2020  година,стартира на11 януари.Подаване на данъчните декларации може да стане  в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път. 

За физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително при деклариране на други обстоятелства по декларацията, срокът за подаване на годишната декларация е от 11 януари до 5май. Срокът за внасяне на дължимия данък е до 5 май.

Само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци/ЕТ/, както и регистриранитеземеделскистопани, избрали да се облагат с данъквърхугодишнатаданъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ/ като ЕТ/,подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за внасяне на дължимия данък е също до 30 юни.

Ако подадат декларацията си по електронен път до 31 март 2021г., лицата могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март 2021 г.

 

Самоосигуряващите се лица по Кодекса за социално осигуряване подават годишни декларации за доходите си за 2020г. само по електронен път.

В началото на  месец март2021г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат Персонален идентификационен  код/ ПИК/, издаден от НАП или Квалифициран електроненподпис/КЕП/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенциятаhttp://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично,във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението  лице.

Информация може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор  или в сайта на НАП www.nap.bg.