Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-48/21.01.2021г.на Република България са обявени 25(двадесет и пет) вакантни длъжности за офицери

08.02.2021 18:02

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-48/21.01.2021г.на Република България са обявени  25(двадесет и пет) вакантни длъжности за офицери(лекари и психолог) във Военномедицинска академия - гр. София

 

Обявените вакантни длъжности са в следните населени места:

София, Варна, Банкя, Бургас, Асеновград, Казанлък, Пловдив, Велико Търново, Белене, Плевен, Стара Загора, Ямбол, Безмер и Сливен

Обявените вакантни длъжности във Военномедицинска академия:

4Лекар-25 вакатни места.

  Военно звание: лейтенант, старши лейтенант, капитан.

  Изискване за образование и квалификация: магистър- лекар.

            Подробно с вакантните длъжности за ВМА може да се запознаете

            на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за 

            военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни  и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

     ,,уволнение”.

    4Да не са по-възрастни от 40 години.

         На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията  на

         чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години  до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността(55 години за сержанти и младши офицери).

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           26.02.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие II степен – Силистра

                                                          гр. Силистра ул. ,,Георги С. Раковски” №16

                                                          телефон 0882 552 012