С В И К В А М ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

16.02.2021 17:32

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на23.02.2021 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2021г. /Вх.№ 53/12.02.2021г./
  2. Увеличение на основните месечни трудови възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства в община Дулово /Вх.№ 59/16.02.2021г./
  3. Приемане бюджета на община Дулово  за 2021г./Вх.№ 58/15.02.2021г./.
  4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Дулово /Вх.№ 44/08.02.2021г./
  5. Създаване на Обществен съвет за оказване съдействие и помощ при извършване на дейности по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване /Вх.№ 28/21.01.2021г./
  6. Приемане на допълнение на Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. от горски територии, собственост на община Дулово /Вх.№ 30/21.01.2021г./.
  7. Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година /Вх.№ 52/10.02.2021г./
  8. Отдаване под наем на обособена част от имот-публична  общинска собственост, находящ се в с. Прохлада /Вх.№ 55/12.02.2021г./
  9. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор № 55186.121.5 по КК и КР на с. Паисиево /54/12.02.2021г./
  10. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) за УПИ II „за хотел и поща“ и УПИ V-685, кв.19 и изменение на уличната регулация от ос.т.83 до ос.т.84 по плана на гр. Дулово / Вх.№ 63/16.02.2021г./
  11. Даване съгласие за извършване на действие по чл.2, ал.2 от Договор за търговско управление от 25.12.2020г. /Вх.№ 62/16.02.2021г./
 2. Докладназаписка от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово, относно приемане на Въпросник за самооценка на системите за финансово  управление и контрол за 2020 г.и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ - Дулово“ ЕООД - гр.Дулово и „СОЧ” ЕООД - гр. Дулово /Вх.№ 61/16.02.2021г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово