Данъчна кампания 2021

22.02.2021 17:43

Данъчната кампания  за подаване на данъчни декларации за доходите на физически лица  за отчетната 2020  година,стартира на11 януари.Подаване на данъчните декларации може да стане  в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път. 

За физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително при деклариране на други обстоятелства по декларацията, срокът за подаване на годишната декларация е от 11 януари до 5май. Срокът за внасяне на дължимия данък е до 5 май.

Само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци/ЕТ/, както и регистриранитеземеделскистопани, избрали да се облагат с данъквърхугодишнатаданъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ/ като ЕТ/,подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за внасяне на дължимия данък е също до 30 юни.

Ако подадат декларацията си по електронен път до 31 март 2021г., лицата могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март 2021 г.

 

Самоосигуряващите се лица по Кодекса за социално осигуряване подават годишни декларации за доходите си за 2020г. само по електронен път.

В началото на  месец март2021г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат Персонален идентификационен  код/ ПИК/, издаден от НАП или Квалифициран електроненподпис/КЕП/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенциятаhttp://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично,във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението  лице.

*                       *                       *

Към момента,  в област Силистра  са подадени общо 335 броя декларации за доходите на физическите лица, като 252 от тях са подадени по електронен път – с електронен подпис и с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП . Това е около 75 % от общия брой на подадените декларации от физическите лица.

Статистиката показва, че през последните годините непрекъснато  се увеличава ръста на  броя клиенти на НАП, използващи електронните услуги, предоставяни от приходната администрация.

Пълна информация за предлаганите от НАП електронни услуги, може да се намери на страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ или на информационния телефон 070018700.