В ДУЛОВО ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ

13.03.2021 07:55

На заседанието днес, д-р Юксел Ахмед-кмет на общината и председател на щаба, запозна присъстващите с решенията на областния кризисен щаб и заповедта на РЗИ-Силистра за мерките, които се въвеждат от 12 до 31.03.2021г.  Посещенията на децата в детските градини се следят ежедневно и при необходимост ще се приложат адекватни мерки. Представителите на различните институции се обединиха около общото мнение, че поради завишената заболеваемост мерките  са навременни, но от всички хора е необходимо да ги спазват- да пазят себе си и близките си.

Ваня Петрова

(ПРИЛОЖЕНИЕ-ЗАПОВЕД НА РЗИ)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Силистра

ЗАПОВЕД№ РД-01- 46 /11.03.2021 г.

На основание чл. 63 ал. 7, чл. 63а и чл. 63в от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид регистрираната 14-дневна заболяемост в област Силистра за 8-9 седмица на 2021г. от 298 на 100 хил. население и ускорения темп на нарастване броя на новопотвърдените случаи през 10-ата седмица на 2021 г., с цел ограничаване разпространението наКовид-19

НАРЕЖДАМ

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Силистра, считано от 12 до 31.03.2021 г.:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 5-ти до 12- ти клас и в центровете за подкрепа на личностното развитие в област Силистра, считано от 12 до 26.03.2021 г., Изключение се допуска за ЦСОП-гр. Силистра и Спи- c.Варненци, при спазване на противоепидемичните мерки за дистанция, дезинфекция и защитни маски. За висшите училища да се прилага алгоритъм за присъствени занятия, утвърден от ректора на съответното учебно заведение.
 1. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници, спортни състезания и други, организирани в училищата за всички възрастови групи.
 2. Преустановяват се присъствените групови занимания в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирали от юридически и физически лица.
 3. Преустановяват се посещенията в детски центрове, детски кътове, клубове и други, предоставящи групови услуги за деца.
 1. Преустановява се провеждането в присъствена форма на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, изложения, конкурси, тиймбилдинги и други обществени мероприятия.
 2. Преустановява се провеждането на всякакви културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, концерти, други сценични прояви), клубни занятия от танцовото, музикалното и хорово изкуство и други клубни мероприятия, организирани от физически или юридически лица.
 3. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито (празници на населени места, чествания, събори, панаири, изложения и др.).
 4. Не се допуска провеждане на тържества, чествания и групови събирания (сватби, кръщенета, погребения и др.) от частен характер, с присъствието на повече от 10 човека.
 5. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, плувни басейни, зали за групови занимания към тях и на любителски спортни зали.
 6. Не се допуска организиране па всякакви мероприятия във физкултурните салони на училищата.
 7. Не се допуска организиране и провеждане на колективни спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер. Спортни състезания, които са организирани към датата па влизане в сила на тази заповед, се провеждат без публика.
 8. Посещенията в заведенията за хранене по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение па дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, настаняване на не повече от 6 човека на маса, при задължително носене на защитни маски за лице от персонала, покриващи устата и носа и ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
 9. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица в заведенията по т. 12, без да са придружени от техен родител/настойник/попечител.
 10. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите, покриващи устата и носа, при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.
 11. Всички физически и юридически лица, собственици или управляващи търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите, чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за дезинфекция, дистанция и контрол на броя на клиентите в обекта, при разчет на не повече от 1 човек на 3 кв.м.
 12. Превозвачите за изпълнение на обществен транспорт осигуряват необходимата  организация за дистанция и контрол на броя на пътниците, носенето на защитни маски за лице от водача и пътниците, покриващи устата и носа, дезинфекция на ръце, проветряване и дезинфекция на повърхности на превозното средство преди и след всеки курс,
 13. Преустановяват се групови посещения на туристически обекти.
 14. На всички пазари, тържища, базари на открито и закрито собствениците и общинската администрация създават организация за еднопосочно движение и физическа дистанция от 1,5м. между посетителите. Търговци, клиенти и посетители са длъжни да носят защитни маски за лице, покриващи устата и носа.
 15. Преустановява се плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ, е изключение на дейности по асистирана репродукция и раждания, независимо от метода на родоразширение, на дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
 16. Забраняват се посещенията на външни лица и свижданията в болниците, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Ограниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.
 17. Забранява се извършването на консултативни и контролни прегледи в структури за болнично лечение. Лечебните заведения за извън болнична помощ организират разделно обслужване на пациенти за прегледи и за планова профилактична дейност.
 18. Медико-диагностичните лаборатории да организират свободна часова зона за пациенти с потребност от извършване на клинико-лабораторни изследвания за други основни заболявания.
 19. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Ограниченията не се отнасят за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност.
 20. Прием на нови потребители в специализирани институции за социални услуги за деца и възрасти се допуска само по медицински и хуманитарни индикации, след отрицателен PCR тест за COVID-19 и настаняване в самостоятелна стая за 10 дни, в режим на изолация.
 21. Дейностите, които не са преустановени или ограничени с тази заповед, както и допустимите по т. 12 и т. 14 се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01 -51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 22. Засилен контрол за изпълнение на разписаните противоепидемични мерки, от страна на всички компетентни органи (общини, ОДМВР, ОДБХ, РЗИ, РУО, ДИТ и др.), в рамките на функционалната им компетентност и контролни правомощия, в контролираните от тях обекти и дейности. Съобщаване в РЗИ-Силистра на данните от извършените проверки, всеки понеделник, по приложения образец.

Заповедта да се съобщи на областния управител, на кметовете на общини, на ръководителите на ОДМВР-Силистра, ОДБХ-Силистра, РУО-Силистра, Д ИТ-Силистра, РЗОК-Силистра и на лечебните заведения, за сведение и изпълнение. Кметовете на общини да уведомят отговорните за изпълнението па заповедта лица, на територията на съответната община. Кметовете на общини и ръководителите на териториални структури с контролни функции да създадат необходимата организация за контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на област Силистра, в рамките на функционалната им компетентност контролни правомощия. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г. Заповедта да се сведе до знанието па упоменатите по-горе лица, за сведение, изпълнение и контрол. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Силистра, пред Административен съд-Силистра, по реда на АПК. Заповедта подлежи на предварително изпълнение.