Публичен явен търг за отдаване под наем

13.04.2021 17:24

 О Б Я В А

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-226/13.04.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 05.05.2021 г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:

- Част от имот публична общинска собственост, представляващ помещение на първи етаж в масивна двуетажна сграда Пенсионерски клуб, с площ 35 кв.м., в УПИ VIII, кв. 21 по регулационния план на с. Чернолик, с предназначение – офис. Имотът е описан в АПОС № 906/11.06.2007 г. Първоначалният годишен наем е в размер на 1 461, 60 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 146, 16 лв. и стъпка на наддаване 146, 16 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

2. Депозита за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00 часа на 22.04.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 28.05.2021 г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00 часа на 17.05.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           13.04.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово