ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.04.2021 13:13

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.04.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане бюджета на община Дулово за 2021г. /Вх.№ 135/15.04.2021г./.
  2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. /Вх.№ 129/13.04.2021г./.
  3.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по плана за регулация на с. Межден /Вх.№ 130/13.04.2021г./.
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Златоклас /Вх.№ 133/15.04.2021г./.
  5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Водно  /Вх.№ 132/15.04.2021г./.
  6. Даване съгласие за закупуване на идеални части от имот-частна държавна собственост по плана за регулация на с. Правда   /Вх.№ 134/15.04.2021г./.
  7. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 87504.138.8 по КК и КР на с. Яребица, общ. Дулово /Вх.№ 131/13.04.2021г./.
  8. Даване съгласие и одобряване на цени за сключване на предварителни договори за продажба на имоти по КК и КР на с. Черник с „Каолин“ ЕАД по реда на чл. 15 ЗУТ /Вх.№ 136/16.04.2021г./.
  9. Даване съгласие и одобряване на цена за сключване на предварителен  договор за продажба на имот по КК и КР на с. Черник с „Каолин“ ЕАД по реда на чл. 15 ЗУТ /Вх.№ 135/16.04.2021г./.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово