Публични търгове чрез явно наддаване

20.04.2021 13:26

О Б Я В А

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-248/19.04.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 14.05.2021 г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот II – 155 (втори с планоснимачен номер сто петдесет и пет), в кв. 10 (квартал десети) по регулационния план на с. Паисиево, одобрен със Заповед № 419/20.12.1990 г., незастроен, с площ 1 495 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1782/18.01.2021 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 58/19.01.2021 г., акт № 37, том 1, и.п. 35851, при пазарна цена в размер на 6 694, 00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 669, 40 лв. и стъпка за наддаване 669, 40 лв., при начален час на провеждане 10:45 часа.

1.2. Урегулиран поземлен имот III – 155 (трети с планоснимачен номер сто петдесет и пет), в кв. 10 (квартал десети) по регулационния план на с. Паисиево, одобрен със Заповед № 419/20.12.1990 г., незастроен, с площ 1 090 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1783/18.01.2021 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 59/19.01.2021 г., акт № 38, том 1, и.п. 35852, при пазарна цена в размер на 4 880, 00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга  488, 00 лв. и стъпка за наддаване 488, 00 лв., при начален час на провеждане 11:00 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.04.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на физически лица, еднолични търговци или юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица:                       6.2.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/              6.2.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.2.3. Документ за внесен депозит; 6.2.4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 07.06.2021 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00 часа на 26.05.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           19.04.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово