Публичен търг чрез явно наддаване

20.04.2021 13:28

О Б Я В А

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-247/19.04.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 14.05.2021 г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 24030.6.504 по КК и КР на гр. Дулово, с площ 1 698 кв.м., находящ се в местността Брястовете, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 007504, описан в АЧОС № 5703/16.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 68/17.01.2014 г., акт № 49, том 1, и.п. 19412, при пазарна цена в размер на 2 310, 50 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 231, 05 лв. и стъпка за наддаване 231, 05 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 24030.6.431 по КК и КР на гр. Дулово, с площ 1 353 кв.м., находящ се в местността Брястовете, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 006431, описан в АЧОС № 5701/16.01.2014 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 66/17.01.2014 г., акт № 47, том 1, и.п. 19410, при пазарна цена в размер на 1 840, 80 лв. без ДДС, депозит за участие в търга  184, 08 лв. и стъпка за наддаване 184, 08 лв., при начален час на провеждане 10:15 часа.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 24030.6.432 по КК и КР на гр. Дулово, с площ 1 000 кв.м., находящ се в местността Брястовете, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 006432, описан в АЧОС № 5702/16.01.2014 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 67/17.01.2014 г., акт № 48, том 1, и.п. 19411, при пазарна цена в размер на 1 360, 50 лв. без ДДС, депозит за участие в търга  136, 05 лв. и стъпка за наддаване 136, 05 лв., при начален час на провеждане 10:30 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.04.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на физически лица, еднолични търговци или юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица:                       6.2.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/              6.2.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.2.3. Документ за внесен депозит; 6.2.4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 07.06.2021 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00 часа на 26.05.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           19.04.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово