С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

17.05.2021 17:46

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 21.05.2021 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Обсъждане на върнато Решение № 248 по Протокол № 20/27.04.2021г., съгласно Заповед № РД-04-277/11.05.2021г. на кмета на Община Дулово /Вх.№ 161/11.05.2021г./
 2. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Козяк  /Вх.№ 160/11.05.2021г./.
  2. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по плана за регулация на с. Правда /Вх.№ 164/12.05.2021г./.
  3. Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 167/17.05.2021г./
  4. Отдаване под наем на терен - общинска собственост за нуждите на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” Дулово /Вх.№ 165/17.05.2021г./
  5. Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 166/17.05.2021г./
  6. Даване съгласие за кандидатстване на Община Дулово по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-6.202 „Патронажна грижа+“ /Вх.№ 168/17.05.2021г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово