У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА Общински съвет – Дулово и Община Дулово

08.06.2021 16:43

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА

Общински съвет – Дулово и Община Дулово

 

У В Е Д О М Я В А Т:

 

приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дулово за периода 2021-2025г.

 

Съгласно чл.66, ал.1 и чл.69, ал.1 във връзка с чл.77 от АПК, предоставям 14-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на Община Дулово на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: dulovokmet@abv.bg или в деловодството на Община Дулово.

 

Мотиви за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дулово за периода 2021-2025г.

 

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със скитащите и безстопанствени кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарно-медицински, социално-битови, икономически и екологични).

Досега взетите мерки се оказват недостатъчно ефективни, тъй като все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема, а и общините са оставени да решават сами този проблем.

За да бъде решен проблема е необходимо да се обединят усилията на държавните органи, общините, организациите за защита на животните и обществеността, и да се приложат комплексните мерки, определени от Световната здравна организация, главната от които е кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини.

 

Цели, които се поставят

 

Основната цел на настоящата програма е да се установят дългосрочни и ефективни мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дулово чрез:

1) Установяване на ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, спазвайки предвиденото в българското законодателство;

2) Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета чрез прилагане на механизми за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство;

3) Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната регистрация и кастрация;

4) Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни и гарантиране здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на общината.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането

 

1. Държавния бюджет;

2. Общинския бюджет;

3. Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВМД;

4. Европейски проекти и международни програми;

5. Дарения от физически и юридически лица;

6. Финансови средства от организации за защита на животните

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил – зам.-кмет

 

 

Изготвил:

инж. Баязит Алиш – гл. специалист „Екология”

Прикачени файлове