С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.06.2021 15:57

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 22.06.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх.№ 189/08.06.2021г./.
  2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Златоклас  /Вх.№ 194/08.06.2021г./.
  3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Овен  /Вх.№ 190/08.06.2021г./.
  4. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 24030.1.54 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово /Вх.№ 193/08.06.2021г./.
  5. Одобряване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ IV-177, УПИ XVI-177, УПИ XVII-177 и УПИ XVIII-178, кв. 10 по плана на с. Черник, за които е отреден ПИ с ид. № 81966.500.177 по КК и КР на с. Черник и частично изменение на уличната регулация от о.т. 13 до о.т. 56 /Вх.№ 195/08.06.2021г./.
  6. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.4 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 198/11.06.2021г./.
  7. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.46 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 199/11.06.2021г./.
  8. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.10 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 200/11.06.2021г./.
  9. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.95 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 201/11.06.2021г./.
  10. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.98 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 202/11.06.2021г./.
  11. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.96 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 203/11.06.2021г./.
  12. Извършване на актуализация ва бюджета на община Дулово за 2021г. /Вх.№ 205/14.06.2021г./
  13. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дулово за периода 2121-2025г. /Вх.№ 191/08.06.2021г./
  14. Даване мандат на представителя на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обл.Силистра /Вх.№ 221/18.06.2021г./
 2. Други въпроси и изказвания.

 

 

ДЖЮНЕИД ВАХИД

за Председател ОбС-Дулово

/Съгл.чл.15, ал.2 ПДОСНКВОА/