Публични явни търгове за отдаване под наем

18.06.2021 16:00

О Б Я В А

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-359/18.06.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 09.07.2021 г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните имоти общинска собственост:

1.1. Част от масивна двуетажна сграда с ид. № 24030.501.9149.1 по КК и КР на гр. Дулово, ул. Иван Вазов № 3, с отдаваема под наем площ от 300 кв.м., с предназначение – шивашки цех /производствени дейности/. Имотът е описан в АЧОС № 1273/22.06.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 901/22.06.2011 г., акт № 52, том 4, и.п. 35884, при първоначален годишен наем в размер на 6 552, 00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 655, 20 лв. и стъпка на наддаване 655, 20 лв., при начален час на провеждане 13:30 часа.

1.2. Помещение с площ 16 кв.м., с предназначение за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, находящо се на последния етаж в североизточната част на административна сграда на общинска администрация Дулово, с адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 18, сграда с ид. № 24030.501.1928.1, разположена в ПИ с ид. № 24030.501.1928 по КК и КР на гр. Дулово, описан в АПОС № 450/21.03.2001 г., при първоначален годишен наем в размер на 451, 20 лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 45,12 лв. и стъпка за наддаване 45, 12 лв., при начален час на провеждане 13:45 часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Дулово, ул. Васил Левски № 26, представляващ сутерен в сградата за култура и изкуство с ид. № 24030.501.812.1 по КК и КР на гр. Дулово, описан в АПОС № 1519/17.09.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 1638/18.09.2015 г., акт № 176, том 6. Отдаваемата под наем част е с основна площ 42, 30 кв.м. и спомагателна площ 35, 40 кв.м. с предназначение – заведение за хранене и развлечение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 4 502, 28 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 450, 23 лв. и стъпка за наддаване 450, 23 лв., при начален час на провеждане 14:00 часа.

1.4. Терен с площ 25 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид. № 24030.501.1947.3 – за търговия с промишлени стоки, представляващ част от поземлен имот публична общинска собственост с ид. № 24030.501.1947 по КК и КР на гр. Дулово, бул. Възраждане, описан в АПОС № 1520/17.09.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 1639/18.09.2015 г., акт № 177, том 6, при първоначален годишен наем в размер на 705, 00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 70, 50 лв. и стъпка за наддаване 70, 50 лв., при начален час на провеждане 14:15 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 29.06.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 30.07.2021 г. за повторен търг със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00 часа на 20.07.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           18.06.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово