Със заповед на министъра на отбраната ОХ-544/22.6.2021 г.на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер и 1(една) вакантна длъжност за сержант

30.06.2021 14:26

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-544/22.6.2021 г.на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер и 1(една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 24620 - гр. Свобода от състава на Сухопътни войски, която следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба

 

  Вакантните длъжности  са:

  1. СТАРШИ ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ,,ЛОГИСТИКА”

  Военно звание: капитан, старши лейтенант, лейтенант.

  Изискване за образование и квалификация: Висше военно училище, ОКС ,,Бакалавър”,

   специалност ,,Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”                 

   Специфични изисквания на  длъжността:

   Да притежава специализации от НВУ: ,,Артилерийско, зенитно-ракетно въоръжение,     оптика и бойни припаси”или ,,Танкова и автомобилна техника” или ,,Материални средства, придвижване и транспорт.”

    2.  НАЧАЛНИК НА ТРЕТА СТАНЦИЯ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННИ СМУЩЕНИЯ ВЪВ ВЗВОД ЗА ПРИКРИТИЕ НА РОТА ,,СИГНАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ И ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА” 

    Военно звание: Старшина.

    Изискване за образование и квалификация :  Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско ( старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж .                                                                                                                                                                                                                                 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4 На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията  на

         чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години  до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността(55 години за  младши офицери).
  • за длъжността може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           28.07.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие II степен – Силистра

                                                          гр. Силистра ул. ,,Георги С. Раковски” №16

                                                          телефон 0882 552 012