КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДУЛОВО

17.08.2021 12:22

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                

                На основание Чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с с чл.8, ал.5 от Закон а за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД – 04-458/16.08.2021г. на Кмета на община Дулово

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДУЛОВО

Място на работа :  Исторически музей – гр. Дулово .                                                                                             Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея   Правоотношението с  директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно Чл. 28,         ал.6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:    

Минимални изисквания:                                                                                                                                               Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър“                                        Професионално направление – история и археология, социология,  антропология и наука за културата.

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;                                                                                                         Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност. 

Като предимство се счита:                                                                                                                             Присъдени научни степени.                                                                                                                                     Опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство.                                                 Участие в разработването и реализацията  на програми и проекти                                                              Чуждоезикова подготовка                                                                                                                                                   Компютърна грамотност.  

II. Начин на провеждане на конкурса: 

Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Дулово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.                                                                     Събеседване. 

III. Необходими документи за участие в конкурса:  

Заявление за участие                                                                                                                                             Документ за самоличност (копие)                                                                                                                            Документ за трудов стаж (копие)                                                                                                                           Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца). Професионална автобиография                                                                                                                                  Документ за завършено образование (копие)                                                                                               Свидетелство за съдимост                                                                                                                                 Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.  Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - гр. Дулово за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в 7 (седем) екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.  

                Концепцията да съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея;  основни  проблеми на    функционирането му;    
  • тенденция и възможности за развитието на музея, като културен и научен     институт и мястото му в музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на     музея, пътищата за постигането им ;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея ;
  • етапи на реализация на концепцията.                                              

                 При  подаването на документите на всички кандидати се предоставя  копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност . 

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.          

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен или регионален вестник и на електронната страница на община Дулово.      Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Дулово, адрес:ул. Васил Левски 18, стая 3,всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.