П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2020 г.

02.09.2021 17:28

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2020г. на Община Дулово при пълно спазване на противоепидемичните мерки и изисквания.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на   17.09.2021 г.   (петък) от 17:00  часа,  в зала № 1, в сградата на Общинска администрация Дулово.

Отправям покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стая № 22, ет.2, публикувани са и на сайта на община Дулово:  www.dulovo.bg

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на    e-mail: obs_dulovo@abv.bg, както и в деловодството на общината.

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово