ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Дулово и неговите комисии за периода януари 2021г. – юни 2021г.

07.09.2021 15:09

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет – Дулово и неговите комисии

за периода януари  2021г. – юни 2021г.

(приет с Решение на ОбС Дулово № 298/31.08.2021 г.)

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

          Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет – Дулово  в изпълнение на чл. чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.15, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

          В своята работа през изминалия период от януари  2021г. – юни 2021г. Общинският съвет и неговите комисии се придържаха към действащата законова уредба и нормативната база на Република България, както и Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.

          През първото полугодие на 2021 година Общински съвет- Дулово проведе 6  заседания и прие 76 решения. Няма отложено заседание поради липса на кворум или други причини. Запазва се тенденцията за високо присъствие на общинските съветници в заседанията на Съвет и постоянните комисии. Отсъствията на общинските съветници са регистрирани в съответния протокол от даденото заседание. Всички заседания на съвета, както и заседанията на Постоянните комисии се провеждаха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, спазвайки правилата за провеждане на мероприятия в зала № 1 на Общината. Със съвместните усилия на общинските съветници и общинска администрация се осигури нормалния ход на общинските дейности.

           

          За отчетния период  всяка Постоянна комисия е   провела по шест редовни заседания, на които са разгледани и обсъдени материалите за заседанията на съвета.

 

За периода януари  2021г. – юни 2021г. Общински съвет – Дулово изменени и допълнени наредби с 2 решения:

 Решение № 205/29.01.2021г. - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово.

 

Решение № 223/23.02.2021г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Дулово.

 

        Основната си функция, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, по определяне политиката за изграждане и развитие на общината, Общински съвет - Дулово реализира чрез приемане на стратегии, прогнози, програми , правилници и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, като за отчетния период са взети 5 решения.

 

          Решенията, разгледани и приети  от Общински съвет – Дулово, в голямата си част са по предложение на Кмета на Общината. Същите можем да разделим като групи по следния начин:

 

Част от решенията на Общинския съвет, които са с обществено значение, са  приемане и изменение на годишния бюджет и определяне на второстепенни разпоредители с бюджет –5 решения.

 

Решения за разпореждане с общинско имущество  и определяне конкретните правомощия на Кмета на Общината  30 решения.

 

Решения свързани със Закона за устройство на територията - 14 решения , в т.ч., изменение, изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/, учредяване право на строеж.

 

През отчетния период в Общински съвет- Дулово  бяха внесени и разгледани  2 броя информации и отчети.

         

За кандидатстване по Европейски програми и проекти – 4 решения, за създаване на обществен съвет, комисии, участие в заседания на Общо събрание – 4 решения, удостояване със звание „Почетен гражданин“- 2 решения, отпускане на еднократна финансова помощ – 1 решение, и други – 3 решения. Неприетите предложения по докладни записки са 3 решения, а отложени – 1.

 

За периода няма оспорени решения от страна на прокуратурата.

Във връзка с правомощията си по чл.45, ал.5 от ЗМСМА няма оспорени или върнати за ново обсъждане решения от Кмета на Общината.

          В отчетния период в деловодството на Общински съвет е получена Жалба с вх.№ 104/26.03.2021г. от Фондация „Върховенство на закона“ , представлявана от Председателя Юлия Петрова Ненчева против разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово, по повод на която е образувано административно дело № 71/2021г. в Административен съд Силистра. Като страна в делото Общински съвет-Дулово внесе в АС-Силистра писмено становище по делото.  С Определение № 279/25.05.2021г. Административен съд – Силистра остави без разглеждане жалбата от Фондация „Върховенство на закона“. 

И през този период  приетите актове от заседанията своевременно се изпращат на Кмета на Общината, Областна администрация и Районна прокуратура – Силистра в предвидения от закона срок.

          Приетите актове на Общинския съвет се публикуват на интернет страницата на Община Дулово, секция  Общински съвет, съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. Заседанията на Общински съвет-Дулово се излъчваха онлайн.

          През отчетния период  общинските съветници активно упражняваха правото си да отправят питания към Кмета на Общината. Отговорите на отправените питания  се  предоставят  в писмен вид или устно на самото заседание.

          Анализът на изложената по-горе информация показва, че през отчетния период Общинският съвет е проявил последователност в работата си и в стремежа да откликне на многообразието от проблеми на общината и нейните жители и да разреши не малка част от тях.

          Предоставяйки настоящия отчет ще отбележа един много важен факт – инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна, но добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко начинание. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите.

 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на община Дулово.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово