Публичен явен търг за отдаване под наем

16.09.2021 17:27

На основание Заповед № РД-04-507/16.09.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 04.10.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния имот общинска собственост:

1.1. Част от имот публична общинска собственост с ид. № 24030.501.3386 по КК и КР на гр. Дулово, находяща се на  ул. Ангел Кънчев“, в гр.Дулово, описан в АПОС № 165/05.01.1999 г., с отдаваема под наем площ от 40 кв.м., пред имот с ид. №24030.501.694, за монтиране на временно преместваемо съоръжение „Сенник“ – с предназначение за заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 1128,00 лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 112,80 лв. и начален час на провеждане 10,00 часа

 

2. Депозит за участие в търга се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00 часа на 28.09.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 20.10.2021 г. за повторен търг със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00 часа на 15.10.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           16.09.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово