З А П О В Е Д №777/23.10.2012 г.

30.10.2012 14:18
 ОБЩИНА  ДУЛОВО, ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
 
 
 
 7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, 
                                               e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg
 
 
 
З А П О В Е Д
 
№777/23.10.2012 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и преминаването към зимното часово време,
 
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Считано от  29.10.2012 г. работното време за служителите и работниците в Общинска администрация  гр. Дулово и кметствата на общината както следва:
 
 
СУТРИН: от  8.30 часа до 12.00 часа
 
 
СЛЕД ОБЯД: от  12.30 часа      до     17.00 часа
 
 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинската администрация и кметствата в общината, както и да се уведоми населението чрез местните средства за масова информация.
 
 
д-р ЮКСЕЛ АХМЕД
кмет на Община Дулово