З А П О В Е Д № РД-04-517 гр. Дулово, 23.09.2021 г.

23.09.2021 16:58

З А П О В Е Д

 

№  РД-04-517

 

гр. Дулово, 23.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.2, 3, 4 и 6  от Изборния кодекс, във връзка Решение на 46-то Народно събрание от 02.09.2021 г. за насрочване на Избори за президент и вицепрезидент на РБългария и Указ № 245  /обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 год./  на Президента на Република България за насрочване на Избори за народни представители за 47-то Народно събрание на 14.11.2021 год.,

НАРЕЖДАМ:

 

  1. ОБРАЗУВАМ на територията на община Дулово 41 /четиридесет и една/

избирателни секции.

При наличие на не по-малко от 10 /десет/ избиратели, следва да се образува 1

 /една/ избирателна секция в „МБАЛ – Дулово” ЕООД,  при спазване изискванията на чл. 9, ал. 6 и 8 и чл. 28 от Изборния кодекс.

2. УТВЪРЖДАВАМ номерацията на образуваните избирателни секции, техния

обхват и адреси, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

  1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за гласуване, съгласно Приложение № 2  към

настоящата заповед.

            Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло и на интернет страницата на Община Дулово. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред Административен съд-Силистра.

Копие от настоящата заповед  да се връчи надлежно за сведение на Областния

управител на област Силистра, на Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ и на Районната избирателна комисия – Силистра.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

ЦК/ПАО

Прикачени файлове