Приемане на „Програма за управление дейностите по отпадъците на Община Дулово за периода 2021-2028г.”

11.10.2021 13:29

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА

Общински съвет – Дулово и Община Дулово

 

 

 

У В Е Д О М Я В А Т:

 

 

Приемане на „Програма за управление дейностите по отпадъците

на Община Дулово за периода 2021-2028г.”

 

 

 

Съгласно чл.66, ал.1 и чл.69, ал.1 във връзка с чл.77 от АПК, предоставям 14-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на Община Дулово на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: dulovokmet@abv.bg или в деловодството на Община Дулово.

 

 

 

Мотиви за приемане на „Програма за управление дейностите по

отпадъците на Община Дулово за периода 2021-2028г.”

 

Общинската програма за управление на отпадъците се разработва на основание чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на Община Дулово. Програмата за управление дейностите по отпадъците на Община Дулово за периода 2021-2028г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028г. и при необходимост ще бъде актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия за нейното изпълнение.

 

 

 

Цели, които се поставят

 

Основната цел на настоящата програма е насърчаване на ефективното използване на ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в Община Дулово като елемент на Регионалната система за управление на отпадъците в Област Силистра.

 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането

 

1. Държавния бюджет;

2. Общинския бюджет;

4. Европейски проекти и международни програми;

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил – зам.-кмет

 

 

 

Изготвил:

инж. Баязит Алиш – гл. специалист „Екология”