ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

16.10.2021 13:41

З А П О В Е Д

 

  №  РД-04-552

 

гр. Дулово, 29.09.2021  г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 645-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, във връзка с произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

 

                                        

                                             НАРЕЖДАМ:

 

1. Община  Дулово предоставя безплатно съществуващите рекламни и агитационни табла за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети , както следва:

1.1. Двустранни табла – 2 броя до площад „Мусала”, между улиците „Васил Левски” и „Силистренско шосе” в  гр. Дулово;

1.2. Двустранни табла – 2 броя на кръстовището между улиците „Васил Левски” и „Байкал” в гр. Дулово;

1.3. При наличие на подходящи за целта табла в населените места на общината, кметовете и кметските наместници да ги определят със своя заповед.

           

2. Разрешавам:

2.1. Разполагането на подвижни тела, изработени със средства на политическите партии, коалиции и инициативни комитети на площад „Единство” и площад „Възраждане” в гр. Дулово, в зелените площи около площад „Мусала“ (пред ж.бл. Надежда-1, Надежда-2 и ж.бл. „Чайка 1-5“), както и на площадите и парковете в останалите населени места на общината, като местоположението им  не застрашава сигурността на  движението и не уврежда живите дървесни видове;

2.2. Поставянето на агитационни материали на съществуващите автоспирки/заслони в Дулово-град и другите населените места в общината.

 

            3. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – частна собственост навсякъде в общината, да става с разрешение на собственика или управителя на имота.

 

4. Забранявам на територията на цялата община Дулово:

4.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

4.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

4.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

4.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

4.5. използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

4.6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

4.7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

4.8. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

4.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

4.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

4.11. предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;

4.12. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

  • когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

4.13. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат;

4.14. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители – 14 септември 2021 г. до началото на предизборната кампания – 15 октомври 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител на област Силистра или кмета на община Дулово на тел.: 0864/2 30 00.

            5. В срок до 7 дни след изборния ден (21 ноември 2021 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на информационните табла в  и пред административната сграда на Общината,  както и да се публикува на интернет страницата  http://www. dulovo.bg

 

Препис от заповедта да се изпрати на кметовете и кметските наместници,  на Районната избирателна комисия  в гр. Силистра и РУП - гр. Дулово за обявяване,  сведение и изпълнение.

 

 

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

ЦК / ПАО