Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка

04.11.2021 17:29

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка

 

  Вакантната длъжност е:,,ПСИХОЛОГ”.

  Военно звание: капитан, старши лейтенант, лейтенант.

  Военно формирование: 54300- София.

  Изискване за образование и квалификация: ОКС ,,Бакалавър” по специалности от   

  професионално направление ,,Психология“.

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са по-възрастни от 40(50) години.

     ВАЖНО: Кандидатите за офицер, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако

     към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 40(50) години.

     Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 50 години се прилага по отношение на

      кандидатите, които отговарят на следните условия:

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

   

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 12.11.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428