Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260(двеста и шестедесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

10.11.2021 17:22

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г.

на министъра на отбраната на Република България  са обявени 260(двеста и шестедесет)

вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

 

   Вакантните длъжности  са в следните военни формирования:

4в. ф 24150- Стара Загора/ 2 длъжности;       4в. ф 34840- Карлово/ 10 длъжности;         

4в. ф 54230- Стара Загора / 5 длъжности;      4в. ф 44370- Карлово/ 6 длъжности;         

4в. ф 48430- Стара Загора / 15  длъжности;   4в. ф 42000- Карлово/ 25 длъжности;         

4в. ф 44200- Стара Загора / 5  длъжности;     4в. ф 38680- Карлово/ 4 длъжности;         

4в. ф 54140- Стара Загора / 3  длъжности;     4в. ф 38640- Казанлък/ 8 длъжности;         

4в. ф 22130- Ямбол / 6  длъжности;                 4в. ф 54890- Казанлък/ 6 длъжности;         

4в. ф 52590- Ямбол / 10  длъжности;               4в. ф 54880- Казанлък/ 6 длъжности;         

4в. ф 54100- Ямбол / 10  длъжности;               4в. ф 22180- Казанлък/ 15 длъжности;         

4в. ф 24490- Асеновград / 6  длъжности;        4в. ф 52410- Пловдив/ 5 длъжности;              

4в. ф 52130- Асеновград / 10  длъжности;      4в. ф 52530- Пловдив/ 4 длъжности;   

4в. ф 36540- Асеновград / 5  длъжности;        4в. ф 54530- Пловдив/ 1 длъжност;        

4в. ф 52340- Асеновград / 3  длъжности;        4в. ф 44220- Пловдив/ 15 длъжности

4в. ф 52740- Хасково / 10  длъжности;            4в. ф 28610- София/ 15 длъжности  ; 

4в. ф 52340- Белене / 15  длъжности;               4в. ф 42600- Мусачево/ 15 длъжности;

4в. ф 52340- Благоевград / 20  длъжности;

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

    4Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

     ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако

     към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 40(41 или 44) години.  

     Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на  кандидатите, които отговарят на

     следните условия:   

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • възрастта от 41 години се  прилага за упражнилите право на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военно звание, изискващо се за длъжността;

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

       

   

   

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до  10.12.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428