До :ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с ЕГН:691209ХХХХ Данъчен адрес: гр. Добрич ж.к. Христо Ботев N: 6 вх. Д ап.6 ет.2

16.11.2021 17:28

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До :ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с ЕГН:691209ХХХХ

Данъчен адрес: гр. Добрич ж.к. Христо Ботев N: 6 вх. Д ап.6 ет.2

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№442-1/07.10.2021г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2021г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2021г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи