Нова заповед на МЗ

11.01.2022 15:59

контактни на заразените подлежат на 7-дневна карантина. Тя започва да тече от датата на последния им контакт със заразения. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със своя заповед, издадена във вторник.                                  Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени предписанието за поставяне под карантина на контактен, ако той има поставена бустерна доза ваксина срещу COVID-19. Условието е лицето да предостави по имейл отрицателен резултат от PCR тест, направен 72 ч. след датата на поставяне под карантина. Тя се отменя до 24 часа от представяне на документа.                                   Със същата заповед се отменя и условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от болница.                                                                                                           Издадените към момента на влизане в сила на заповедта предписания за изолация и карантина се преустановяват след изтичане на посочения в тях срок.

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на здравеопазването

   Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д

11.1.2022 г .

 

 

 

   РД-01-13/11.01.2022 г.

                   

 

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г.  

На основание чл. 61, ал. 7, 9 и 16 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с предложение на главния държавен здравен инспектор 

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. В Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от

22.03.2021 г. се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 2 думите „14 дни“ се заменят с „10 дни“;

б) точка 7 се отменя;

в) в т. 8 думите „и 7” се заличават, а думите „14-дневната“ се заменят с „10-

дневната“;

г) точка 8а се отменя;

д) в т. 10 думите „и 7” се заличават;

е) в т. 13 думите „10-дневна“ се заменят със „7-дневна“;

ж) създава се т. 13а:

„13а. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на близко контактно лице с поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина срещу COVID-19 при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено след 72-рия час от поставянето му под карантина изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.”

  1. Изолацията, съответно карантината на лицата, на които има издадени предписания за изолация, съответно за карантина към момента на влизане в сила на тази заповед, се преустановява след изтичане на посочения в тях срок.
  2. Заповедта влиза в сила от 11.01.2022 г.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

                 ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ

          Министър на здравеопазването