СЪОБЩЕНИЕ

31.01.2022 12:05

Съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 01.02.2022г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения, мнения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. № 22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес: obs_dulovo@abv.bg  , за контакти: 086423100.