РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛ. АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

10.03.2022 17:18

РЕГИСТЪР      НА     ИЗДАДЕНИТЕ  

 ЗАПОВЕДИ НА  ГЛ. АРХИТЕКТ  КЪМ   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА   СТРОЕЖ 

 2022 год.

 

 

по ред

 

 

Населено място

 

Поземлен имот с идентификатор /

Урегулиран поземлен имот,

квартал

 

 

 

Обект

 

Разрешение за строеж № / дата

 

искане вх.№ / дата

 

1.

 

село Руйно

 

УПИ II – 182, квартал 20

 

 

„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30,00 kW”

 

обща заета площ –

145,00 м2

 

 

Към  РС № 68

         /

02.12.2021 г.

влязло в сила на 20.12.2021 г

 

2.

 

град Дулово

 

ПИ с идентификатор 24030.37.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на

град Дулово,

местност Юртлук

 

„Зърнобаза и производствено-складова база”,

 

I – ви етап –

„Трафопост (БКТП) „Саминвест” 2х630 kVA, кабели 20 kV от/към извод 20 kV „Сердика” п/ст „Дулово” –

ЗП – 18,20 кв.м

 

II – ри етап –

„Производствена сграда за пакетиране и склад за готова продукция, площадкови ВК мрежи” –                        ЗП – 768,60 кв.м 

 

III – ти етап – „Силозно стопанство с авторазтоварище, елеваторна кула с преработка на слънчогледови семена, газоснабдяване” – ЗП – 1065,06 кв.м,

 

Обща ЗП –

1 851,86 кв.м,

 

Обща РЗП – 3 095,35 кв.м.

 

 

Към  РС №

        99 /

11.12.2015 г.

влязло в сила на  05.02.2016 г. презаверено  

       на 09.04.2019 г.

       на основание чл.153, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.8 от ЗУТ 

         /  

Заповед № 1  07.01.2020 г влязла в сила на 28.01.2020 г

        /

Заповед № 2  18.02.2020 г  влязла в сила на 09.03.2020 г

 

 

3.