ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022 год.

10.03.2022 17:20

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА ИЗДАДЕНИТЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ  2022 год. 

 

 

 

 

 

 

по ред

 

 

 

Населено място

 

 

Поземлен имот с идентификатор 

  /

Урегулиран поземлен имот,

квартал

 

 

 

 

Обект:

Категория

 

 

 

 

Разрешение

за

строеж №  /

дата

 

заявление вх.№ / дата

 

 

1.

 

град Дулово, местност Ковак Алча

 

ПИ  с идентификатор 24030.23.74  по КК и КР на

град Дулово,

местност Ковак Алча

 

„Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и природен газ, паркинг за товарни автомобили, трафопост тип БКТП 20/0,4 kV и кабелна линия 20 kV от СРС       № 36 до новоизграден трафопост”

 

застроена площ  сграда за търговия – 84,00 м2

 

застроена площ  сграда за енергопроизводство  – 10,00 м2

 

застроена  площ  метален навес – 290,00 м2

 

дължина на кабелната линия  – 100 м.

 

дължина на СВО –                     68,85 м.

 

 

I - ва

 

 

1 /

17.01.2022 г.

 

П - 639 /

12.01.2022 г.

 

2.

 

град  Дулово

 

в  ПИ с идентификатори 24030.501.3200 и 24030.501.9129 по КК и КР на град Дулово

 

„Въздушна  кабелна мрежа 0,4 kV електрозахранена от съществуваща въздушна мрежа НН от ТП „Алфатар” със 7 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло ТЕМО, монтирано на стълб № 6 пред ПИ 24030.501.9137                          (идентичен с  УПИ              XII – 1892, квартал 31), улица „Рила”                  № 21”

 

обща дължина на новото кабелно трасе – 192, 83 м

 

 

III -та

 

 

2 /

17.01.2022 г.

 

П - 603 /

11.01.2022 г.

 

3.

 

село Водно

 

в  ПИ в урбанизирана територия на село Водно, НТП – за второстепенна улица 

 

„Въздушна  кабелна мрежа 0,4 kV електрозахранена от стълб № 12, клон А на съществуваща въздушна мрежа НН от МТП 2 Водно със 7 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло ТЕМО, монтирано на стълб № 19 пред УПИ              VIII – 377, квартал 23 в село Водно”

 

обща дължина на новото кабелно трасе – 196, 78 м

 

 

III -та

 

 

3 /

17.01.2022 г.

 

П - 604 /

11.01.2022 г.

 

4.

 

град Дулово – промишлена зона - юг

 

УПИ IV –

9340, 9341

„За производствена и складова дейност”,

квартал 2

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.9346 по КК и КР на град Дулово

 

 

„Покривна мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 74,7 kWp и максимална променливотокова мощност 80 kW върху сграда с идентификатор 24030.501.9346.4”

 

обща  заета площ върху покрива - 366 м2

 

 

VI –

та

 

4 /

17.01.2022 г.

 

П - 665 /

12.01.2022 г.

 

 

град Дулово, местност                        Брястовете

 

 

 

 

 

 

  НА 17.01.

 

ПИ  с идентификатор 24030.121.17 по  КК и КР на град Дулово, местност                              Брястовете

 

 

 

2022 г.

 

„Сграда  за обществено  обслужване –

сватбена зала”

 

застроена площ  –

1 305, 43 м2

 

разгъната  застроена площ  –  1 688, 97м2

 

 

III – та

 

75 /

11.12.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

село Паисиево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА 17.01.

 

УПИ

ХХIХ – 416 „За производствени, търговски и жилищни нужди”,

квартал 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.

 

„Двуетажна  сграда със смесено предназначение –

за  производствени, търговски и жилищни нужди”

 

I-ви етап - „Първи етаж със смесено предназначение – производствено и търговско”

 

застроена площ -                        I-ви етап – 324,53 кв.м

 

II-ри етап - „ Втори етаж – еднофамилен апартамент”

 

застроена площ -  

II-ри етап – 198,00 кв.м

 

застроена площ                     общо – 324,53 кв.м,

 

разгъната застроена площ  общо – 522,53 кв.м

 

На основание чл.150 от ЗУТ

 

 

 

V – та

 

59 /

23.10.2018 г.

 

 

 

 

 

град Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл.153, ал.3-

 

НА 19.01.

 

 

УПИ IV „За КОО”, квартал 40

 

идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.3296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 от ЗУТ и Про-

 

2022г.

 

„Многофункционална сграда с хотелска част”

 

застроена площ  –

581,84 м2

 

разгъната  застроена площ  –  3 038,73м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

токол обр.2 от 28.06.2011 .

 

IV – та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 /

03.06.2011 г.

 

Забележка от 17.10.2011г.

 

Заповед № 4

02.10.2014 г.

 

Заповед № 5

17.11.2016 г.

 

На основание чл.153, ал.3 от ЗУТ и Протокол обр.2 от 28.06.2011г., презаверено на 19.01.2017 г.

 

5.

 

село Чернолик

 

УПИ Х – 220, 462 „За КОО”,

квартал 21

 

„Инсталация за производство на електрическа енергия /ФВЕЦ/ с мощност до 30 кW, разположена върху покрив на едноетажна масивна търговска сграда”

 

обща  заета площ върху покрива - 135 м2

 

 

VI –

 та

 

5 /

20.01.2022 г.

 

П - 863 /

18.01.2022 г.

 

6.

 

град  Дулово

 

УПИ II –  275,

квартал 14

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.275, сграда с идентификатор 24030. 501.275.1 по КК и КР на град Дулово

 

 

„Реконструкция, пристройка и основен ремонт на покрива на съществуваща жилищна сграда”

 

застроена  площ пристройка – 12,84 м2

 

застроена  площ жилищна  сграда  –

110,84 м2

 

 

V –

 та

 

6 /

27.01.2022 г.

 

П - 1131 /

27.01.2022 г.

 

7.

 

село Поройно

 

ПИ с идентификатор 57813.56.112 по КК и КР на село Поройно

 

„Покривна  мрежова   фотоволтаична  система с инсталирана

мощност 149,4 kWp  и  максимална  променливотокова  мощност 150 kW  върху сгради  с идентификатори  57813.56.112.3 и  57813.56.112.8 ”

                                                                            обща заета площ върху  покрива на сградите  -   664 кв.м

 

 

VI –

 та

 

7 /

01.02.2022 г.

 

П - 1089 /

26.01.2022 г.

 

8.

 

село Чернолик, местност Райман

 

ПИ с идентификатор 81150.721.12 по КК и КР на село Чернолик, местност Райман

 

„Инсталация  за  производство  на  електрическа  енергия  /ФЕЦ/  с мощност до 240 кW, разположена  върху  прилежащ  терен”

                                                                               обща заета площ  - 

1206 кв.м

 

 

VI –

 та

 

8 /

01.02.2022 г.

 

П - 1254 /

31.01.2022 г.

 

9.

 

град Дулово – промишлена зона - юг

 

УПИ XI – 3119 „За производствена и складова дейност”,

квартал 8

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.3119  по КК и КР на град Дулово

 

 

 

„Производствено съоръжение – бетонов възел”

 

застроена  площ  –                           1 210,00 м2

 

разгъната  застроена  площ    –  1 210,00 м2

 

 

V –

та

 

9 /

03.02.2022 г.

 

П - 1428 /

03.02.2022 г.

 

10.

 

град Дулово

 

УПИ II „За кланица и колбасарница”,

квартал 111

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.1915  по КК и КР на град Дулово

 

 

 

„Автономна фотоволтаична централа с мощност до 200 kW върху покрива на сграда с идентификатор 24030.501.1915.1”

 

обща заета площ върху покривите  –  205,00 м2

 

 

VI –

та

 

10 /

09.02.2022 г.

 

П - 1439 /

03.02.2022 г.

 

11.

 

град Дулово

 

УПИ IХ - 1740,

квартал 12

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.140  по КК и КР на град Дулово

 

 

 

„Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване – гаражи”

 

застроена  площ  жилищна сграда –                            208,50 м2

 

застроена  площ  допълващо застрояване –                            122,80 м2

 

обща застроена площ – 331,30 м2

 

обща  разгъната  застроена  площ   –   809,30 м2

 

плътна ограда с височина 2,20м.,

 

разположена изцяло                         в  имота – 97 м.

 

 

V –

та

 

11 /

10.02.2022 г.

 

П - 1668 /

10.02.2022 г.

 

12.

 

град Дулово

 

УПИ

ХХХIV - 9321,

квартал  36

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.9321  по КК и КР на град Дулово

 

 

 

„Основен ремонт и промяна на предназначението на съществуваща сграда за битови услуги с идентификатор 24030.501.9321.1 за обособяване на жилищна сграда с използваемо подпокривно пространство”

 

застроена  площ  –                            176,00 м2

 

разгъната  застроена  площ   –   352,00 м2

 

На основание чл.150 от ЗУТ

 

 

V –

та

 

12 /

15.02.2022 г.

 

П - 1847 /

15.02.2022 г.

 

13.

 

град Дулово

 

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24030.5.525 „За производствени и складови дейности”  по кадастралната

карта и кадастралните регистри (КК и КР) на град Дулово

 

 

„Ателие за каменоделска дейност”

 

застроена площ – 81,00 м2

 

 

 

V -та

 

 

13 /

17.02.2022 г.

 

П - 1994 /

17.02.2022 г.

 

 

 

село Чернолик

 

 

 

 

 

НА 22.02.

 

УПИ V - 220, 221 „ За търговски комплекс ”, квартал 21

 

 

 

2022г.

 

„Търговски  комплекс”

 

 застроена площ  –

            205,51 м2

 

   разгъната застроена 

      площ  – 317,77 м2

 

 

 

V – та

 

78 /

21.12.2018 г.

 

 

 

 

 

14.

 

град Дулово

 

УПИ XVI – 1109,1110, квартал 62

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.1154  по КК и КР на град Дулово

 

 

„Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30кW върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 24030.501.1154.1”

 

обща заета площ върху  покрива - 150 м2

 

 

VI -та

 

 

14 /

22.02.2022 г.

 

П - 2098 /

21.02.2022 г.

 

15.

 

град  Дулово

 

в  ПИ с идентификатори 24030.501.1893, 24030.501.3199,

24030.501.3208,

24030.501.3209 и 24030.501.700  по КК и КР на град Дулово

 

„Външно кабелно електрозахранване от ТП „Алфатар” до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 24030.501.700 (идентичен с УПИ                 VII – 700, квартал 37) и от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО 2Т1М в ПИ 24030.501.700, булевард „Възраждане” в град Дулово”

 

     обща дължина на

    кабелната линия –

             350, 95 м

 

 

III -та

 

 

15 /

22.02.2022 г.

 

П - 2116 /

22.02.2022 г.

 

16.

 

село Межден

 

УПИ ХIII – 302,

квартал 27

 

„Едноетажна жилищна сграда”

 

застроена площ –

146,30 м2

 

разгъната застроена площ – 146,30 м2

 

 

V –

 та

 

16 /

24.02.2022 г.

 

П - 2250 /

24.02.2022 г.

 

17.