ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2022 г.

12.04.2022 17:19

УТВЪРДИЛ:……………………..

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово

 

СЪГЛАСУВАЛ: …………………

ГАБРИЕЛА МИТКОВА

Началник на РУО - Силистра

 

ОДОБРИЛ:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. Дулово

Решение № …………………………………………..

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 НА

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативни цели

Мярка

Дейност

Отговорни институции

Финансиране

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел 1:

Осигуряване във всяка образователна институция на процес и среда на учене, които премахват в максимална степен пречките пред ученето и създават възможности за развитие и изява на децата и учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  

Задълбочено и навременно и оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ранно оценяване (скрининг) в ДГ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 до 3 години и 6 месеца (чл. 8 - 11 на Наредба за приобщаващото образование).

1.1.2. Организиране в училищата и ДГ съгласно Наредба за приобщаващото образование на екипна работа на учителите за разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците.

1.1.3. Оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за училище (чл. 10 от Наредбата за приобщаващо образование).

 

1.1.4. Прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование, разработени по проект на МОН по ОП НОИР BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование

Училища, детски градини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища, детски градини

 

 

 

 

 

 

Детски градини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни заведения

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на детските градини

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите и средства по проект

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Обогатяване и развитие на формите за обща подкрепа за личностно развитие на ниво образователна институция:

 

 

1.2.1. Разработване в училищата на индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за учениците със СОП, за които това е определено в плана за подкрепа и изготвяне на седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Методическо подпомагане и контрол от РУО - Силистра за изпълнение на индивидуалните учебни планове.

 

1.2.2. Подобряване и координиране на училищните практики по консултиране на учениците по учебни предмети, вкл. и в групите за целодневна организация на учебния ден и консултиране и на родителите. Техническа и организационна подготовка и предоставяне при нужда на консултиране от разстояние в електронна среда.

 

1.2.3. Осигуряване необходимите рехабилитации на децата и учениците със СОП - психо-социална, на слуха и говора, зрителна, на комуникативните нарушения, кинезитерапия от институциите.

 

1.2.4. Осигуряване на възможности за продължаване на образованието след VII клас, вкл. и професионална подготовка за

учениците със СОП и хронични заболявания

 

 

Директори на училища,  ДГ и РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на детски градини и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища ДГ и РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища ДГ и РЦПППО

В рамките на бюджета на РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини

 

 

 

 

 

 

 

Държавен бюджет и външно финансиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата

 

 

1.3. Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за личностно развитие (ДПЛР) на децата и учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сформиране на екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) в училищата и детските градини с необходимия брой и вид специалисти и дейности по оценка на индивидуалните потребности и за предоставяне на допълнителната подкрепа (чл. 188 и 189 от ЗПУО, чл. 128 от Наредба за приобщаващото образование.

 

1.3.2. Подобряване на взаимодействие между ЕПЛР в детските градини и училищата с регионалния екип за подкрепа за личностно развитие в РЦПППО в нормативно определените случаи (чл. 190, ал. 3 от ЗПУО).

1.3.3. Развитие на капацитета на училищните ЕПЛР за навременно и адекватно установяване

на потребността и разработване на индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за учениците със СОП, за които това е определено в плана за подкрепа.

1.3.4. За да се посрещнат индивидуалните потребности при всеки отделен случай да се прилагат разнообразие от форми на обучение в училищното образование.

 

 

 

Директори на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища и ДГ, РЦПППО

 

 

 

 

 

Училища и ДГ

 

 

 

Училища

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата и ДГ

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата

 

 

 

 

1.4. Осигуряване на допълнително обучение на ученици с учебни дефицити и застрашени от отпадане от образованието.

 

 

 

 

1.4.1. Организиране в малки групи на допълнително обучение по български език в детските градини по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

1.4.2. Организиране в малки групи на допълнително обучение по учебни предмети във втори гимназиален етап за успешно полагане на държавни зрелостни изпити по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

 

 

 

Училища, ДГ и Община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища

Общински бюджет и Бюджет на ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици като средство за утвърждаване на позитивна самооценка и мотивиране.

 

1.5.1. Подкрепа на инициативи и проекти на неформални ученически и младежки групи и организации;

 

1.5.2. Осъществяване по училища на програмите за занимания по интереси

по чл. 21д и чл. 21е от Наредбата за приобщаващото образование – занятия на групите по интереси, публични дейности, участие на родителите, междуучилищни дейности, общински дейности.

1.5.3. Осигуряване на условия за участие на учениците в олимпиадите и състезанията на МОН.

 

 

Ръководства на училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

1.6. Дейностите по кариерно ориентиране и консултиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Включване в Дейности на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) по изнесено обучение на деца и ученици, за които не е възможно обучението в образователните институции.

 

 

 

 

 

 

1.8. Предотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на отпаднали ученици в образователната система

 

 

1.6.1. Представяне на учениците и родителите на утвърдения държавен план – прием в VІІІ клас за предстояща учебна година.

1.6.2. Дейности на приемащите след VІІІ клас училища за представяне на своите профили и специалности от професии;

 

1.6.3. Организиране на ежемесечни групови мероприятия по професионално и кариерно ориентиране за представяне на професиите, възможностите за обучение за придобиване и повишаване на квалификация и/или ключови компетентности, свързване с обучаващи институции /средни, висши училища, колежи, центрове за професионално обучение/ и др;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1. Подобряване на обхвата и ефективността на целодневна организация на учебния ден като средство за предотвратяване на напускането на училище

1.8.2. Събиране и анализ на информация за движение и напускане на учениците.

1.8.3. Работа на социалните работници с родителите и средата на ученици, застрашени от отпадане от образованието;

 

Община Дулово, учебни заведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни ръководства, директори на ДГ,

Община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Дулово, училища, ДГ, институции, участващи по Механизъм за обхват

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на средствата по Механизъм за обхват

 

Оперативна цел 2: Развитие на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно посрещане на разнообразието от индивидуални потребности на всички деца и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Осигуряване на необходимите специалисти в училищата и детските градини за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите и ефективно предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.

 

2.1.1. Назначение на педагогически съветници и психолози, вкл. и по проекти на МОН по ОП НОИР в институциите в предучилищното и училищно образование;

2.1.2. Използване на възможностите за работа на помощници на учителя в паралелки и групи с повече от 3 деца/ученици със СОП;

2.1.3. Съдействие от ТД „Бюро по труда– Дулово при необходимост от назначаване на помощник на учителя съгласно чл. 112 от Наредбата за приобщаващото образование

 

 

2.2.1. Организиране на квалификационни форми на общинско и областно ниво.

 

2.2.2. Провеждане на вътрешно институционална и междуинституционална квалификация по тематики от приобщаващото образование.

 

2.2.3. Участие на представители от общината в организирани на национално ниво обучения на педагогически специалисти по тематики от приобщаващото образование

 

Ръководства на училища и ДГ

 

 

 

 

 

Ръководства на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Дулово, учебни заведения

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Методическа подкрепа и контрол на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини.

 

2.2.4. Провеждане на обучения на вътрешноинституционално, общинско и на областно ниво (от РУО, РЦПППО) за учители  и други специалисти, работещи с деца и ученици по теми, свързани с приобщаващото образование.

 

 

2.3.1. Разпространение на информация, материали и образци за организиране на приобщаващото образование;

2.3.2. Провеждане на работни съвещания от РУО и на РЦПППО с директори и педагогически специалисти по въпросите на приобщаващото образование;

2.3.3. Организиране на форми за представяне на добри практики и споделяне на опит на училищно, общинско и областно ниво;

Училищни ръководства, РУО, РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни ръководства, РУО, РЦПППО

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

Оперативна цел 3: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и с изявени дарби в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

3.1. Подобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда.

 

3.1.1. Продължаване изграждането и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини за деца с увреждания.

3.1.2. Продължаване изграждането (с целево финансиране) на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини – рампи, асансьори и пр.

 

3.1.3. Продължаване изграждането (с целево финансиране) на адаптирани санитарни възли в детските градини и училищата за децата със СОП.

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

Целево финансиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целево финансиране

 

 

3.2. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 104, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Подобряване на условията в образователните институции за работа с децата и учениците с изявени дарби.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Подобряване на материалната база

3.2.1. Разширяване на оборудваните кабинети за ресурсно подпомагане в училищата и детските градини, в които има деца със СОП и обогатяване на дидактичните материали – за сметка на бюджетите на институции и с подкрепата на проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващообразование“;

3.2.2. Организиране при необходимост на работни и игрови кътове за индивидуална работа или за работа на пода, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата, където заниманията и почивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител или на помощник на учителя в помощ на децата и учениците със сензорно- интегративна дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други състояния, изискващи такава организация на пространството в класната стая в училището или в стаята на групата в детската градина.

3.2.3. Осигуряване на достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в останалите помещения (библиотеки, административни кабинети и други);

3.3.1. Подобряване на материалните условия и обезпечеността с материали в образователните институции за заниманията по интереси, за профилирана подготовка, за СТЕМ обучение,

вкл. и чрез финансиране по Национални програми и проекти на МОН по ОП НОИР.

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по НП и проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по НП и проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел 4:

Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Поддържане на работещи практики за изпълнение на нормативните

изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от страна на училищата и детските градини:

 

4.1.1. При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 45, т. 2, 5 и 7 (използването на посредник, включване в група за социални умения, наставничество), да окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 45, директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето или ученика (Наредба за приобщаващото образование, чл. 53, ал. 3).

4.1.2. Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето (Наредба за приобщаващото образование, чл. 64, ал. 1).

 4.1.3. В случаи на несъгласие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, независимо че въз основа на оценката на индивидуалните потребности по ал. 1 е установена такава необходимост, и за предотвратяване на риска от отпадане от училище, директорът на детската градина или училището писмено уведомява съответния отдел за закрила на детето с цел осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученика (Наредба за приобщаващото образование, чл. 79, ал. 2).

Наредба за приобщаващото образование, чл. 60, ал. 1 - Когато педагогическият съвет   е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ или на мярката по чл. 53, ал. 3, директорът уведомява отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

 

Ръководства на училища

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

4.2. Регулярна и ефективна работа на образователните институции с родителите на деца и ученици с обучителни трудности, СОП и с изявени дарби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Сътрудничество между всички компетентни институции за работата с децата в риск (вкл. и риск от отпадане от училище) и за предотвратяване и ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици.

4.2.1. Организиране на срещи с родителите в детските градини и училищата на територията на областта. Целта на срещите е родителите на деца без специални образователни потребности да разберат, че децата с увреждания не представляват опасност за останалите деца и ученици, че всички деца могат да учат и че няма „необучаеми” деца.

 

4.2.2. Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и представянето им в достъпен формат като част от условията за равен достъп до образование (чл. 105 и 106, т. 2 от Наредба за приобщаващото образование).

 

4.2.3. Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за

придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП след VII и X клас и съвместен избор на най- благоприятна възможност за образование.

 

4.3.1. Развитие на компетентностите на членовете на институционалната общност за познаване на различните форми на насилие и техники за преодоляването им.

4.3.2. Училищата и детските градини разработват, според своята специфика и прилагат дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.

4.3.3. По-пълно и ефективно използване в образователните институции на нормативните възможности за противодействие на агресията и въздействие върху вътрешната мотивация на децата и учениците - посредник при решаване на конфликти в училище, практиката на наставничеството (индивидуална подкрепа за ученика от личност, която уважава), ученици-наставници, обучения на връстници от връстници и др.

 

Ръководства на училища,

РЦПППО, община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища,

РЦПППО, община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища,

РЦПППО

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища и МКБППМН

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата и МКБППМН

 

 

Оперативна цел 5: Повишаване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.

 

 

5.1. Дейности, насочени към местната общественост, за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците със специални образователни потребности.

 

 

5.1.1. Общински кампании и дейности за промотиране на толерантност, приобщаване и позитивно оползотворяване на свободното време на младите хора;

5.1.2. Общински и училищни форуми и празници насочени към преодоляване на предразсъдъците

и повишаване на чувствителността към нуждите на децата и учениците със специални образователни потребности;

5.1.3. Благотворителни кампании;

5.1.4. Развитие на проекти насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.

 

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово и НПО

 

 

 

 

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово и НПО

В рамките на бюджета на Община Дулово

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на Община Дулово и учебните заведения

 

 

5.2. Сътрудничество с граждански организации в различни аспекти на приобщаващото образование.

 

5.2.1. Използване на капацитета на неправителствения сектор за квалификация на педагогическите специалисти, кампании и дейности с ученици;

5.2.2. Осигуряване на възможност неправителствени организации, предоставящи услуги и дейности за хора с увреждания да представят своята дейност.

 

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово

 

 

 

 

 

Община Дулово, неправителствени организации

В рамките на бюджета на училища, ДГ и РЦПППО

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

Община Дулово, неправителствени организации