Публични явни търгове за отдаване под наем

12.04.2022 17:21

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-172 / 12.04.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 28.04.2022 г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните имоти публична общинска собственост:

           1.1. Терен с площ 20 кв.м. в югозападната част на поземлен имот с ид.№24030.501.1931 по кадастралната карта на гр.Дулово, публична общинска собственост, находящ се в гр Дулово, ул.“Шуменско шосе“ №41 /идентичен с УПИ XXVII, кв.36/, описан в АПОС № 712 / 26.05.2004г., с предназначение – за поставяне на фургон за осъществяване на битови услуги /обущарски услуги/. Първоначалният годишен наем в размер на 564,00лв. /петстотин шестдесет и четири лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 56,40 лв. и стъпка на наддаване 56,40 лв., при първоначален час на провеждане 10:00 часа.

           1.2. Част от имот публична общинска собственост – 10 кв.м., част от покрива на сградата на общинска администрация гр.Дулово, с обща площ 1484 кв.м., находяща се в гр.Дулово, ул.“Васил Левски“ №18, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово с АПОС №450/21.03.2001 г., предназначение – за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор. Първоначалният годишен наем в размер на 3 520,80 лв./три хиляди петстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 352,08 лв. и стъпка на наддаване 352,08 лв., при първоначален час на провеждане 10:15 часа.

           1.3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид. № 24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1801/15.07.2021 г., с площ 16 кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид. № 24030.501.571.12 с предназначение – продажба на промишлени стоки. Първоначалният годишен наем в размер на 451,20 лв./четиристотин петдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 45,12 лв. и стъпка на наддаване 45,12 лв., при първоначален час на провеждане 10:30 часа.

 

 

2. Депозитите за участие в търговите се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 21.04.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 16.05.2022 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 10.05.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           12.04.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово