Публични явни търгове за отдаване под наем

19.04.2022 17:33

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-198/19.04.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 12.05.2022 г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните имоти публична общинска собственост:

            1.1. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м., част от покрива на сграда с обща площ от 200 кв.м. - кметство с.Таслаково, находяща се в с.Таслаково, ул.”Първа”, №32, УПИ III, кв.6 по регулационния план на с.Таслаково, с АПОС №726/13.07.2004г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 323,90 лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 32,39 лв. и депозит в размер 32,39лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

            1.2. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м., част от покрива на сграда с обща площ от 144 кв.м. - кметство с.Раздел, находяща се в с.Раздел, ул.“Първа“ №11, УПИ IV, кв.9 по регулационния план на с.Раздел с АПОС №189/04.02.1999г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 352,08 лв. без ДДС, стъпка за наддаване в размер на  35,21 лв. и депозит в размер на  35,21 лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

            1.3. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м., част от покрива на сграда с обща площ от 253 кв.м.- кметство с.Орешене, находящ се в с.Орешене, кв.8, УПИ I по регулационния план на с.Орешене, с АПОС №276/27.09.1999г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 323,90 лв. без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 32,39 лв. и депозит в размер на 32,39 лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

            1.4. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м. част от покрива на сграда с обща площ от 205,50 кв.м. – кметство с.Яребица, находяща се в с.Яребица, УПИ I, кв.22 по регулационния план на с.Яребица с АПОС №249/18.08.1999г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 352,08 лв. без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35,21 лв. и депозит в размер на 35,21 лв. и начален час на провеждане 10,45 часа.

            1.5. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м., част от покрива на сграда с обща площ от 276 кв.м. – кметство с.Паисиево, находящо се в с.Паисиево, УПИ XVII пл.№153, кв.10 по регулационния план на с.Паисиево, с АПОС №226/21.06.1999г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 352,08 лв. без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35,21 лв. и депозит в размер на 35,21 лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

          1.6. Част от имот публична общинска собственост – 1 кв.м., част от покрива на сграда с обща площ от 348 кв.м., – Детска градина с.Чернолик, находяща се в с.Чернолик, УПИ II, кв.20 по регулационния план на с Чернолик, с АПОС №159/18.12.1998г., с предназначение – за поставяне на антена – радио мачта, при първоначален годишен наем в размер на 352,08 лв. без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35,21 лв. и депозит в размер на 35,21 лв. и начален час на провеждане 11,15 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 03.05.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 26.05.2022г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30 часа на 18.05.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           19.04.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово