Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127(сто двадесет и седем) вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

09.05.2022 12:56

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ОХ-360/12.04.2022 г.

на министъра на отбраната на Република България са обявени 127(сто двадесет и седем) вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военните формирования от състава на Военноморските сили и Центролно военно окръжие, които следва да се заемат от българските граждани, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

 Военни формирования от състава на Военноморските сили:

 • в.ф. 22580- Варна (1 длъжност).
 • в.ф. 38010- Варна (59 длъжности).
 • в.ф. 18360- Бургас (3 длъжности).
 • в.ф. 22480- Бургас (51 длъжности).
 • в.ф. 34590- Бургас (6 длъжности).

 

 Длъжността във военните окръжия е:,,Оператор на ЕИТ”.

 Военно звание: Ефрейтор/Старши матрос 2-ри клас, Ефрейтор/ Старши матрос 1-ви клас

 Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 • Военно окръжие II степен -Търговище (1 длъжност).
 • Военно окръжие I степен – Стара Загора (1 длъжност).
 • Военно окръжие II степен - Ямбол (1 длъжност).
 • Военно окръжие I степен - София (2 длъжности).
 • Военно окръжие II степен - Благоевград (1 длъжност).
 • Военно окръжие II степен – Перник (1 длъжност).

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно

окръжие II степен – Силистра и в офисите за военен отчет в общините Дулово, Тутракан,

 Кайнарджа.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

29.07.2022 г.

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428

 

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено

      престъпление от общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно

      наказание ,,уволнение”.

    4Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на

        отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската

        армия и структурите по чл. 50 ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на

        Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили

        при мобилизация.  

    4Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им

      остават не по-малко от 2(две) години до навършване на пределна възраст за  служба

      в доброволния резерв.

       Пределната възраст за служба в доброволния резерв за войници (матроси)-55 години.

Българските граждани завършили граждански средни или висши училища в страната и в

чужбина, желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление

съответно  до командира на Военноморските сили или до началника на ЦВО до три

избрани от тях длъжности  обявени  със заповед на министъра на отбраната на Република

България № ОХ-360/12.04.2022г. като прилагат следните документи:

 1. Автобиография.
 2. Копия от документи за придобито образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват от длъжността.
 3. Декларация за наличие/липса на трудови или служебни правоотношения и копие от документ за трудов стаж.
 4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1  и т. 5 от ЗРВСРБ.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
 7. Копие от военноотчетна книжка.
 8.  Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА или структурите към нея.
 9.  Лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар.
 10.  Документи от център за психично здраве по местоживеене, удостоверяващо   психичното здраве.
 11.  Копие от азбучна служебна карта на кандидата (ако имат такава).
 12.  Други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за която кандидатства.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .