С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

10.05.2022 08:36

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 11.05.2022 год. /сряда/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно: Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на улична мрежа на територията на Община Дулово и даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в Община Дулово, на основание чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. /Вх.№ 174/09.05.2022г./

 

  1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа – председател на ОбС-Дулово,  относно Определяне на представител на Община Дулово в областната комисия за изработване на областна здравна карта /Вх.№ 172/09.05.2022г./

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово