В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

23.05.2022 14:27

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.05.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Общинска програма за защита на детето за 2022 година /Вх.№ 168/05.05.2022г./.
  2. Приемане на ценоразпис за продажба на обли дървени материали по сортименти от временен склад в горски територии собственост на община Дулово /Вх.№ 177/10.05.2022г./.
  3. Учредяване  безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Правда    /Вх.№ 162/29.04.2022г./.
  4. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по регулационния план на с. Грънчарово кв.9, УПИ-ХVIII /Вх.№ 180/10.05.2022г./.
  5. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по регулационния план на с. Грънчарово кв.9, УПИ-IХ /Вх.№ 181/10.05.2022г./.
  6. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по регулационния план на с. Окорш кв.12, УПИ- ХIV /Вх.№ 184/11.05.2022г./.
  7. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по регулационния план на с. Окорш кв.12, УПИ- VIII /Вх.№ 185/11.05.2022г./.
  8. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по КК и КР на с. Овен  /Вх.№ 187/11.05.2022г./.
  9. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по КК и КР на с. Поройно  /Вх.№ 186/11.05.2022г./.
  10. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти по КК и КР на с. Вокил /Вх.№ 188/11.05.2022г./.
  11. Отдаване под наем на части от имоти-публична  общинска собственост в с.Златоклас /Вх.№ 195/17.05.2022г./.
  12. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост в с.Водно /Вх.№ 196/17.05.2022г./.
  13. Прекратяване ограничено вещно право – право на ползване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Черник върху ПИ №24030.42.7 по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 198/18.05.2022г./.
  14. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 201/19.05.2022г./.

 

  1. Разпореждане с движими вещи-частна общинска собственост /Вх.№ 200/19.05.2022г./
  2. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план с. Върбино /Вх.№ 204/20.05.2022г./

 

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа – председател на ОбС-Дулово,  относно определяне представител на община Дулово в областна комисия за изработване на Областна аптечна карта /Вх.№ 203/20.05.2022г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово