Публични явни търгове за отдаване под наем

04.06.2022 17:50

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-274/03.06.2022г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 20.06.2022г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на следните недвижими имоти:

1.1. 18,425 дка част от имот публична общинска собственост  № 12721.40.125 в землището на с.Върбино, с обща площ от 18,429 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, находяща се в местността „Край село“, НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6002 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 410/04.04.2022 г., акт № 97, том 2, и.п. 17347. Първоначален годишен наем в размер на 165,82 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 16,58 лв. и стъпка на наддаване 16,58 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

1.2. 40,355 дка част от имот публична общинска собственост  № 12721.40.126 в землището на с.Върбино, с обща площ от 40,364 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, находяща се в местността „Джами екинлик“,  НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6003 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 411/04.04.2022 г., акт № 98, том 2, и.п. 17348. Първоначален годишен наем в размер на 363,19 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 36,32 лв. и стъпка на наддаване 36,32 лв., при начален час на провеждане 10:15 часа.

1.3. 85,300 дка част от имот публична общинска собственост  № 47696.40.7 в землището на с.Межден, с обща площ от 419,436 дка, вид на територията земеделска, четвърта категория на земята, находяща се в местността „Мера“, НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6007 / 04.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 439/07.04.2022 г., акт № 121, том 2. Първоначален годишен наем в размер на 767,70 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 76,77 лв. и стъпка на наддаване 76,77 лв., при начален час на провеждане 10:30 часа.

1.4. 23,000 дка част от имот публична общинска собственост  № 47696.40.107 в землището на с.Межден, с обща площ от 33,703 дка, вид на територията земеделска, трета категория на земята, находяща се в местността „Мати кулак“ НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6008 / 04.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 440/04.04.2022 г., акт № 122, том 2, и.п. 28225. Първоначален годишен наем в размер на 207,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 20,70 лв. и стъпка на наддаване 20,70 лв., при начален час на провеждане 10:45 часа.

            1.5. 73,000 дка част от имот публична общинска собственост  № 57995.100.11 в землището на с.Правда, с обща площ от 96,200 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, находяща се в местността „Заград“,  НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6009 / 04.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 441/07.04.2022 г., акт № 123, том 2.  Първоначален годишен наем в размер на 657,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 65,70 лв. и стъпка на наддаване 65,70 лв., при начален час на провеждане 11:00 часа.

1.6. 72,000 дка част от имот публична общинска собственост  № 57995.100.29 в землището на с.Правда, с обща площ от 427,339 дка, вид на територията земеделска, девета категория на земята, находяща се в местността „До село“,  НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6000 / 31.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 408/04.04.2022 г., акт № 95, том 2, и.п. 31772. Първоначален годишен наем в размер на 648,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 64,80 лв. и стъпка на наддаване 64,80 лв., при начален час на провеждане 11:15 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 13.06.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата. Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – животновъд.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5: 6.1.6 Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник: 6.1.7. Документ за регистрация на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие: 6.1.8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 04.07.2022 г. за повторен търг със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30 часа на 27.06.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

            9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

03.06.2022г.                                     Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово