Публичен явен търг за отдаване под наем

04.06.2022 17:52

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-275/03.06.2022г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 22.06.2022г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на следните недвижими имоти:

1.1. 61,000 дка част от имот публична общинска собственост  № 66696.6.110 в землището на с.Скала, с обща площ от 65,504 дка, вид на територията земеделска,осма категория на земята, находяща се в местността „Язланджика“,  НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6001 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 409/04.04.2022 г., акт № 96, том 2, и.п. 37719. Първоначален годишен наем в размер на 549,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 54,90 лв. и стъпка на наддаване 54,90 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

1.2. 43,000 дка част от имот публична общинска собственост  № 66696.10.124 в землището на с.Скала, с обща площ от 44,230 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, находяща се в местността „Иланлък“, НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6011 / 04.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 443/07.04.2022 г., акт № 125, том 2. Първоначален годишен наем в размер на 387,00 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 38,70 лв. и стъпка на наддаване 38,70 лв., при начален час на провеждане 10:15 часа.

 1.3. 41,800 дка част от имот публична общинска собственост  № 66696.9.131 в землището на с.Скала, с обща площ от 42,856 дка, вид на територията земеделска, десета категория на земята, находяща се в местността „Канагьола“, НТП – пасище. Имотът е описан в АПОС № 6012 / 04.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 444/07.04.2022 г., акт № 126, том 2, и.п. 37739. Първоначален годишен наем в размер на 376,20 лв. без ДДС, депозит за участие в търга 37,62 лв. и стъпка на наддаване 37,62 лв., при начален час на провеждане 10:30 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17:30 часа на 15.06.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата. Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – животновъд.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5: 6.1.6 Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник: 6.1.7. Документ за регистрация на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие: 6.1.8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 06.07.2022 г. за повторен търг със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17:30 часа на 29.06.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

            9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

03.06.2022г.                                     Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово