С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.06.2022 14:02

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.06.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за предоставяне на краткосрочен заем тип овърдрафт на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД  /Вх.№ 244/20.06.2022г./.
  2. Прекратяване на  съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник /Вх.№ 227/10.06.2022г./.
  3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 228/10.06.2022г./.
  4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна /Вх.№ 239/10.06.2022г./.
  5. Разпореждане с имот -частна общинска собственост по регулационния план  на с. Овен  /Вх.№ 240/20.06.2022г./.
  6. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 12022.42.59, ПИ с ид. № 12022.42.103 и ПИ с ид. № 12022.42.62 по КК и КР на с. Вокил /Вх.№ 188/11.05.2022г./
  7. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Паисиево /Вх.№ 229/10.06.2022г./.
  8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Чернолик /Вх.№ 231/10.06.2022г./.
  9. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Дулово /Вх.№ 230/10.06.2022г./.
  10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Дулово /Вх.№ 237/20.06.2022г./.
  11. Даване съгласие за учредяване право на ползване на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Полковник Таслаково, в полза на „Цетин България“ ЕАД /Вх.№ 236/20.06.2022г./.
  12. Даване съгласие за учредяване право на ползване на част от имот-публична общинска собственост по регулационния план на с. Скала /Вх.№ 238/20.06.2022г./
  13. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и план схема и парцеларен план за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 24030.501.9397 по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 242/20.06.2022г./

 

 

 

 

  1. Одобряване на проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ V-44, кв. 3 по плана на с. Яребица и изменение на уличната регулация от ос.т. 124 до новосъздадена ос.т. 124а /Вх.№ 243/20.06.2022г./

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа – председател на ОбС-Дулово,  относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Дулово за мандат 2023г.–2027г., определяне на правила и създаване на комисия за нейното провеждане /Вх.№ 245/20.06.2022г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово