Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

06.11.2012 12:56

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДУЛОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

от д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово

 

ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение

на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне,

изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

В изпълнение разпоредбите на чл.9а от Закона за общинските бюджети с Решение № 122 по Протокол № 9 от 26.09.2008г. Общински съвет – Дулово прие Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Направените изменения и допълнения през 2011г. в Закона за общинските бюджети, обнародвани в ДВ бр.16 от 22 февруари 2011г., налагат да се направи актуализация на настоящата наредба.

С цел привеждане на Наредба № 18 в съответствие с действащото законодателство и в изпълнение препоръките по одитен доклад на Сметната палата, предлагам на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет-Дулово да приеме

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва:

Допълнение към Чл.12, ал.1 т. 4 : след думите „ бюджетните звена” се добавя „ на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;”

Допълнение към чл.12, ал.2. След думата „кметствата.”се добавя: „ Приходната администрация оказва съдействие на общината при определяне на годишния размер и месечните постъпления от приходите по чл.10.Подготовката за съставянето на проекта за общински бюджет включва :”

1.преглед от общинската администрация на приетите от общинския съвет дългосрочни цели, стратегии, прогнози и общинския план за развитие, както и предложения за тяхната актуализация;

2. сравнителен анализ от общинската администрация местните данъци и такси, цени на предлаганите услуги, наеми и други, формиращи общинските приходи, както и предложения за тяхната актуализация;

3.анализ на състоянието на общинската собственост и целите на нейното развитие през бюджетната година;

4. анализ на преходния остатък;

5. подготовка на общинската приватизационна програма за бюджетната година;

6.подготовка на прогноза за местните неданъчни приходи;

7.прогноза за необходимите средства за съфинансиране по национални и европейски проекти, част от пообектовия капиталов разчет на общината;

8. формулиране на годишните цели, задачи и приоритети на проекта за бюджет;

Изменение и допълнение на чл.12, ал.6. Отпада целия текст след думите „местната общност”. Добавят се точки към ал.6 както следва:

1. кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване, или друг подходящ начин най-малко 7 дни преди обсъждането.

2. публичното обсъждане се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус – групи и дискусионни форуми, с участието на граждани, граждански групи, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Дулово.

3. за постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част към проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

 

Допълнение към чл.12, ал.7 След думите „общинския бюджет” се добавя „в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година”

Допълнение към чл.12: Добавя се нова :

/8/ При неспазване на срока по ал.7 за периода след изтичане на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

Досегашната ал.8 става ал.9.

Досегашния чл.13 става: чл.13 /1/ Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл.12, ал.7, общинския съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация

/2/Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл.12, ал.7 общинския съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

Допълва чл.14 като след изречението добавя: „Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и общинските съветници им се изплаща, след като общинския съвет приеме бюджета на общината.”

Изменение на чл.15. Текстът на чл.15 става чл.15, /2/ и се създава чл.15, /1/ Общинският бюджет се разпределя по месеци и се утвърждава от кмета на общината.

Добавя се ал.4 към чл.16. /4/ След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на ал.3

Изменя се чл.17 както следва: отпада текста на досегашния чл.17 и се създава чл.17 /1/ Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл.12, ал.9.

/2/ промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условие и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Изменение и допълнение на чл.23, ал.2. Отпадат думите „по ред, определен от общинския съвет.”, а след думите „на бюджета” се добавя следния текст : „чрез местните медии, интернет страницата, срещи и други форми, не по-малко от два пъти годишно.”

 

Изменение на чл.26. Досегашния текст на чл.26 става чл.26, ал.2 и се създава ал.1 със следния текст: „Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината”.

Отпада текста на чл.30 и се заменя със следния текст : „Общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от съответните органи”.

Отпада текста на чл.31.

Текста на чл.32 става чл.31, ал.1. като се премахва текста след думите „местната общност”. Създава се:

/2/ Редът и начинът на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета се осъществява по реда и начина на чл.12, ал.6.

Изменение на чл.32. Премахва се текста на чл.32 и се заменя с нов текст : Годишния отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация.

Изменение на чл.33. заличава се досегашния текст и чл.33 придобива следния вид:

Взаимоотношенията на общинския бюджет с републиканския бюджет се осъществяват чрез трансфери от централния бюджет, които включват:

1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

2. обща изравнителна субсидия за местни дейности;

3. целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности;

4. целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти, и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския съюз;

5. финансови компенсации от държавата;

6. субвенции;

7. временни безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на средства по общинския бюджет;

8. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

/2/ Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

/3/ Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на бюджетните кредити за финансиране на тези дейности, определени по реда на чл. 8, ал. 3 от ЗОБ.

/4/ Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Критериите за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определят съвместно от министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

/5/ Размерът на общата изравнителна субсидия не може да бъде по-малък от 10 на сто от отчета на собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗОБ на всички общини за предходната година.

/6/ Размерът на целевите субсидии за капиталови разходи и критериите за тяхното разпределение се определят съвместно от министъра на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

/7/ Видът и размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети се определят със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

 

Допълнение към чл.36, ал.1.

След думите „извънбюджетни сметки и фондове” се добавя : „,чиито средства се набират, когато са:”

  1. предмет на изрична разпоредба на закон;

  2. предмет на определено волеизявление – дарения, завещания, местен референдум и други средства, предоставени от физически и юридически лица и организации;

 

 

2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

С уважение,

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

МОТИВИ

 

към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на общинския бюджет

 

Изменението и допълнението от началото на 2011г. на основни нормативни актове, като Закона за общинските бюджети, както и новите моменти, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., налагат да бъде изменена и допълнена Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на общинския бюджет на Община Дулово.

Измененията в нормативната база, които са взети предвид при разработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на общинския бюджет са, както следва:

На 22.02.2011 г. в Държавен вестник, бр. 16 е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. Новото от тази редакция на Закона за общинските бюджети е следното:

Проектобюджетът на общината се съставя на основата на предложенията, освен на кмета на общината, на кметовете на районите, кметове на кметства, на кметски наместници, на ръководителите на бюджетните звена, но и на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.

Добавен е срок до 30 работни дни за внасяне на проектобюджета в общинския съвет от кмета след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Новото е, че при неспазването на този срок за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща

възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.

Добавен е срок до 15 работни дни от внасянето на проекта на бюджет, в който общинският съвет го приема, ако кметът го е внесъл след изтичането на 30-дневния срок. Според новите разпоредби при неспазване на тези срокове, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.

Отменя се разпоредбата, в която се казва, че след изтичането на 45 -дневния срок до приемането на общинския бюджет се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници. 

Уредено е изменението на общинския бюджет. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, която общинският съвет приема. Промените в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Създадено е правилото, че общинският съвет определя второстепенните

разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината. 

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. Доколкото промените произтичат изцяло от промяна на действащото законодателство, същите следва да съответстват с правото на Европейския съюз.