С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.07.2022 15:50

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.07.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане План за действие на община Дулово за периода /2021 – 2030г./, в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Силистра за периода 2021 – 2030г.  /Вх.№ 271/12.07.2022г./.
  2. Актуализиране Списък на средищни училища и детски градини на територията на  община Дулово за учебната 2022/2023 г.  /Вх.№ 269/11.07.2022г./.
  3. Утвърждаване на  мрежа и щат в Детските градини  и училища на територията на  община

Дулово за учебната 2022/2023 г. /Вх.№ 268/11.07.2022г./.

  1. Удължаване срока на възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ)-патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002—0169 ” Патронажна грижа + в община Дулово”, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с още 6 месеца /Вх.№ 267/08.07.2022г./
  2. Разпореждане с имоти общинска собственост и одобряване на цени за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 ЗУТ /Вх.№ 266/07.07.2022г./
  3. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  в землища на с. Секулово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово област Силистра, чрез продажба по реда на чл. 22а от Закон за насърчаване на инвестициите /Вх.№ 241/10.06.2022г./
  4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот     частна общинска собственост /Вх.№ 273/12.07.2022г./
  5. Одобряване на цена по Решение №256/27.04.2021г., Протокол №20 на Общински съвет Дулово и даване съгласие за продажба на ПИ №24030.42.7 в изпълнение на Предварителен договор №П-5059/08.06.2021г. /Вх.№ 278/15.07.2022г./
  6. Одобряване на цена по Решение №255/27.04.2021г., Протокол №20 на Общински съвет Дулово и даване съгласие за продажба на ПИ №24030.25.95 в изпълнение на Предварителен договор №П-5060/08.06.2021г. /Вх.№ 276/15.07.2022г./
  7. Одобряване на цена по Решение №255/27.04.2021г., Протокол №20 на Общински съвет Дулово и даване съгласие за продажба на ПИ №24030.42.98 в изпълнение на Предварителен договор №П-5058/08.06.2021г. /Вх.№ 277/15.07.2022г./

 

 

  1. Отдаване под наем на  част от имот – публична  общинска собственост в с. Чернолик /Вх.№ 275/13.07.2022г./
  2. Приемане на актуализиран годишен план за ползване на дървесина за 2022 година в общински горски територии /Вх. № 281/18.07.2022г./

 

 1. Докладна записка от  ЮМЕР ЮКСЕЛ ХАТИБ - Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към  Окръжен съд – Силистра, относно предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра мандат 2023-2026 /Вх.№ 282/18.07.2022г./

 

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово