Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на Команване за логистична поддръжка РД-880/15.07.2022г. e обявенa 1 (една) вакантнa длъжност за офицер

02.08.2022 15:42

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на Командира на Команване за логистична поддръжка  РД-880/15.07.2022г. e  обявенa 1 (една)   

вакантнa длъжност за офицер

 

Обявената вакантна длъжност е  следната :

  • ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ,,МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”;
  • Военно звание:Лейтенант, Старши лейтенант, Капитан;
  • Военно формирование:48960-София;
  • Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше образование, ОКС,,Магистър”, специалност Медицина/ Ветиринарна медицина/ Фармация;

 

Подробно с вакантната длъжност за КЛП може да се запознаете в нашия профил във Фейсбук, на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в

            общините Силистра, Тутракан и Дулово или в сайтовете на МО и ЦВО.

 

    Конкурсът за Командване за логистична поддръжка, ще се проведе в периода от 19.10 .2022 г. до

     23.10.2022 г. във военно формирование 48960-София по предварително изготвен график като включва:

 - изпит по физическа подготовка;

 - тест за проверка на общата култура;

 - събеседване с кандидатите;

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

    4Да не са по-възрастни от 40 години.

     На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

  • не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           30.09.2022 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428