Докладна записка

12.11.2012 16:11
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
                    7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg
 
     
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ДУЛОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От
д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово
 
ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово
 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
Поради непроменени наемни цени на земеделските земи в продължение на 10 години, в настоящия вид те не са актуални. Средните арендни цени на територията на община Дулово достигат до 30-40лв./дка, поради което предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното 
 
РЕШЕНИЕ:
        На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК, Общински съвет Дулово приема изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово т.IV Други, т.8 се изменя, както следва:
 
Дейност
 
 
 
I и II категория
III         категория
IV категория
V категория
VI, VII, VIII категория
8. Парцели извън регулация за земеделски нужди – годишен размер на наем на дка
 
актуализиран през 2012г.
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
т.IV Други, т.9 се изменя, както следва
9.   Парцели в регулация за земеделски нужди – годишен размер на наема на дка
актуализиран през 2012г.
40,00
 
 
д-р Юксел Ахмед
кмет на Община Дулово
 
Съгласувал: 
Юксел Исмаил – зам.-кмет на Община Дулово
 
Изготвил:
Фатмегюл Басри – гл. спец. ТДКП
М О Т И В И
 
 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАИЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО
 
 
/Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/
 
 
 
 
1.Причини, които налагат приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:
 
Поради непроменени наемни цени на земеделските земи в продължение на 10 години, в настоящия вид те не са актуални. Средните арендни цени на територията на община Дулово достигат до 30-40лв./дка.
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК, чл.22 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет Дулово и с оглед на актуализиране на наемните цени на парцели общинска собственост за земеделски нужди се изменя Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имот – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово.