Публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

02.08.2022 18:05

 О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-417/02.08.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 23.08.2022 г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните движими вещи частна общинска собственост:

           1.1.Лек автомобил „Санг Йонг Рекстон“ – 2.7 Д – джип, с рег.№ СС8080АК, рама №KPTGOB1FS4P149155, двигател №66592512021985, дата на първа регистрация 27.12.2004г., цвят – светло сив металик. Брой места 6+1. Автоматик. Автомобила е с дизелов двигател 2,7D /2696 куб./, с мощност 118 кW /160к.с./, брой врати 4(5). Първоначалната тръжна цена в размер на 2 350,00лв. /две хиляди триста и петдесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 235,00лв., стъпка на наддаване 235,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

           1.2.Лек автомобил „Опел Астра“, с рег.№ СС7284РВ, рама №W0L0TGF35Y2087690, двигател №X16XEL021LB9913, дата на първа регистрация 30.12.1999г., цвят – тъмно син металик. Брой места – 4+1. Автомобила е с бензинов двигател 1,6 /1598 куб./, с мощност 74 кW /101 к.с./, брой врати – 4(5). Първоначална тръжна цена 1 080,00лв. /хиляда и осемдесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 108,00лв., стъпка на наддаване 108,00лв. и начален час на провеждане 10,15ч.

            1.3.Специален автомобил „Мерцедес 510“ – Автостълба, с рег.№ СС9028СС, рама №WDB66700210905164, двигател №10294612000036, дата на първа регистрация 06.01.1989 г., цвят – бял/жълт. Автомобилът е с бензинов двигател, с мощност 70 kW(95 к.с.), брой врати – 2, места 2+1. Първоначална тръжна цена 5 700,00лв /пет хиляди и седемстотин лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 570,00лв, стъпка на наддаване 570,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

 

2. Депозитите за участие в търга се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 16.08.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП /издава се служебно/; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 08.09.2022 г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30 часа на 02.09.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           02.08.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово