О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2022 16:21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

1. На основание чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, с Решение № 460/28.06.2022 г. Общински съвет - Дулово откри процедура за определяне на 25 души - кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Дулово, мандат 2023 г. - 2027 г.

2. Определени са следните правила за нейното провеждане:

2.1. Комисия при съвета ще извърши процедурата по реда на ЗСВ и ще изготви доклад до съвета с предложение за избор на кандидати за съдебни заседатели. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са дееспособни български граждани, и да отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ:  

          1. да са на възраст от 21 до 68 години;

          2. да имат настоящ адрес в Община Дулово;

          3. да имат завършено най-малко средно образование;

          4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          5. да не страдат от психически заболявания.

     

2.2. съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

2.3. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет-Дулово заявление по образец, към което прилагат следните документи: 

1.заявление по образец;

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.4. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията.

2.5. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

ПРОДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИТЕ на кандидатите, които ще  се ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Общински съвет-Дулово, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в срок до 05.09.2022 г. включително.

 

Допълнителна информация на тел.: 0885921963

 

 

Председател на Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ:   Юмер Хатиб