Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № 3РД-655/05.08.2022 г. на Командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 (тридесет девет) вакантни длъжности за войници

23.08.2022 18:37

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № 3РД-655/05.08.2022 г.

на Командира на Съвместното командване на специалните операции   са обявени 39

(тридесет девет) вакантни длъжности за войници

 

   Вакантните длъжности  са в следните военни формирования:

    За гарнизон Пловдив:                                               За гарнизон София:

   4в. ф. 52630- Пловдив/ 8 длъжности;                    4в. ф. 56130- Банкя/15 длъжности;    

   4в. ф. 48650- Пловдив / 13 длъжности;

   4в. ф. 56100- Пловдив / 2 длъжности;

    4в. ф. 54120- Пловдив / 1 длъжност;

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

    4Да не са по-възрастни от 40 години;

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

     ,,уволнение”.

    4Към датата  на сключване на договора за военна служба да не са по-възрастни от  40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрасти от

41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия.    

        На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

         -  изпълнявали са кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били          освободени от нея по дисциплинарен ред;               

  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;

     Конкурса за СКСО ще се проведе за времето от 28.09.2022 г. до 30.09.2022г.

     Конкурса за СКСО включва:

          -    извършване на оценка на психологичната пригодност на кандидатите;

  • изпит по физическа подготовка.
  • тест за проверка на общата култура на кандидатите.
  • събеседване с кандидатите.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие – Силистра до 09.09.2022 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа.

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428