ЗАПОВЕДИ-ВИК-СИЛИСТРА

29.08.2022 17:27

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД- СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД

Image removed.54/26.08.2022 г.

Изменям и допълвам Заповед №39 А от 01.07.2019г. по следния начин :

За периода от 01.09.2022 г. до 31.12.2022 г. да се преустанови събирането на такса за услугата смяна на партида от сектор НАСЕЛЕНИЕ Настоящата заповед влиза в сила от 01.09.2022г.

Настоящата заповед да се връчи за стриктно изпълнение на съответните длъжностни лица, имащи отношение по цените и изпълнението на услугите.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен счетоводител.

Управител:/п/                                                                                                                    /инж. Тошко Тодоров/                                 

 

Прикачени файлове