П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2021 г.

01.09.2022 14:53

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2021г. на Община Дулово.

Публичното обсъждане ще се проведе на   16.09.2022 г.   (петък) от 17:00  часа,  в зала № 1, в сградата на Общинска администрация Дулово.

Отправям покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стая № 22, ет.2, публикувани са и на сайта на община Дулово:  https://dulovo.bg/

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на    e-mail: obs_dulovo@abv.bg, както и в деловодството на общината.

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово