Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ЛС-131/30.08.2022 г. на началника на ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров” са обявени 3 (три) вакантни длъжности за матроси във ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров”

08.09.2022 07:50

О Б Я В А

 

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ЛС-131/30.08.2022 г.

на началника на ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров” са обявени  3 (три) вакантни длъжности за матроси във  ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров”, както следва:

 

  • Младши трюмен машинист на научно-изследователски кораб

         Военно звание: матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас;

         Военно формирование: 52660- гр. Варна;

         Изискване за образование и квалификация: средно образование, Да покрива

         изискванията за плавателен състав на надводни кораби, съгласно  наредба № Н- 

         6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза;

  • Младши електротехник на научно-изследователски кораб

         Военно звание: матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас;

         Военно формирование: 52660- гр. Варна;

         Изискване за образование и квалификация: средно образование, Да покрива

         изискванията за плавателен състав на хадводни кораби, съгласно  наредба № Н- 

 6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза;

  • Младши изпълнител в отделение ,,Военноморска подготовка”

         Военно звание: матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас;

         Военно формирование: 52660- гр. Варна;

         Изискване за образование и квалификация: средно образование;

 

Подробно с вакантните длъжности за ВВМУ,,Никола Й. Вапцаров” може да се запознаете на място във Военно окръжие II степен – Силистра,  офисите за военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово, в сайтовете на МО и ЦВО и нашия Фейсбук профил.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

4да имат средно или по-високо образоние;

4към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 (41 или 44)  

   години;

4да са годни за военна служба;

4да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от  

   реабилитацията;

4срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

   общ характер;

4да  нямат друго гражданство;

4да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

  „уволнение”;

4да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на

   отбраната;

4да са психологично пригодни;

 

 

 

 

4лицата, изпълнявали военна служба могат да кандидатстват, ако към датата на приемане на военна служба не са изминали повече от 10 (десет) години от освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба), както и да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

Конкурсът ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navy.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail (*адрес за кореспонденция). В графикът ще бъдат посочени датата, часа и мястото на явяване за провеждане на изпитите.

 

 

Конкурсът включва:

- изпит по физическа подготовка.

- тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- събеседване с кандидатите

 

Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с чл. 129Б от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България“ (обявено със заповед № ОХ–370/ 02.05.2018 г. на министъра на отбраната) и включва дисциплини в следната последователност:

- упражнение № 2 (совалка 10х10 метра);

- упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди);

- упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди);

- упражнение № 3 (крос 1000 метра).

 

Тестът за обща култура, обхваща 80 (осемдесет) въпроса по 20 (двадесет) въпроса от 4 (четири) научно–приложни области (български език и литература; математика и логика; история; информатика).

Всеки въпрос е с 4 (четири) възможни отговора, от които 1 (един) е верен.

За всеки верен отговор се получава по 1 (една) точка.

Общото време за провеждане теста за обща култура е 60 (шестдесет) минути.

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок

до 14.10.2022 г.

 

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул. ,,Г. Раковски”№ 16

телефон 088 25 52 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 088 82 71 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 088 42 61 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 088 72 55 428

Адрес за информация: