С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.09.2022 14:13

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.09.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета,  Годишен отчет за  изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз  и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г.  /Вх.№ 310/22.08.2022г./.
  2. Приемане на Информация за изпълнението на бюджета и  сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2022г.  /Вх.№ 331/12.09.2022г./.
  3. Приемане актуализация на бюджета на община Дулово за  2022 г. /Вх.№ 334/15.09.2022г./.
  4. Промяна статут на имот №24030.501.3145 по КККР на гр. Дулово от публична в частна общинска собственост /Вх.№ 337/19.09.2022г./.
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Черник /Вх.№ 338/19.09.2022г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 341/19.09.2022г./
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Паисиево /Вх. № 339/19.09.2022г./
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Секулово /Вх. № 340/19.09.2022г./
  9. Учредяване право на ползване върху имот-публична общинска собственост в землище с. Руйно за устройване на постоянен пчелин  /Вх.№ 344/19.09.2022г./
  10. Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост /Вх.№ 346/20.09.2022г./
  11. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Черник /Вх.№ 347/20.09.2022г./
  12. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ №12022.42.41 и ПИ №12022.42.244 по КККР на село Вокил /Вх.№ 345/19.09.2022г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово